Prejsť na obsah
Verejnosť

Proces voľby rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prebieha v plnom súlade so zákonom, vnútornými predpismi a v pokojnej atmosfére. Pokusy spochybňovať korektnosť volieb predstavitelia vedenia i akademického senátu STU odmietajú a vnímajú ich ako nenáležitú snahu jednotlivcov o vlastné zviditeľňovanie a poškodzovanie dobrého mena univerzity.

Harmonogram voľby kandidáta na rektora STU vyhlásil Akademický senát STU 10. mája 2021 hlasmi 33 členov senátu z 34 prítomných. Z tohto faktu jednoznačne vyplýva, že ho podporila aj jasná väčšina prítomných zástupcov študentskej časti senátu. Je preto nepravdivé tvrdenie, že sa tak udialo proti vôli študentov.

Termín voľby 28. jún 2021 odsúhlasil akademický senát v záujme univerzity, aby mala STU čo najskôr nové vedenie na čele s riadne zvoleným rektorom. Ak by senátori nezvolili kandidáta na nového rektora ešte pred začiatkom leta, proces volieb by sa mohol spustiť až v októbri, keďže skôr senát nezasadá (najmä pre problematické zabezpečenie prítomnosti zástupcov študentskej časti). Voľba by sa tak udiala až pred záverom roka.

Nie je pravda, že by vzdanie sa mandátu jedného z členov Akademického senátu STU znamenalo znefunkčnenie najvyššieho samosprávneho orgánu univerzity. Dve nezávislé právne analýzy, ktorými STU disponuje, jednoznačne potvrdzujú, že vysokoškolský zákon, Štatút STU, Rokovací poriadok AS STU ani Zásady volieb do AS STU podmienku obsadenosti všetkých miest v senáte neuvádzajú. Podľa spomínanej analýzy by jej uplatňovanie, naopak, mohlo viesť k blokovaniu činnosti senátu zo strany jednotlivcov a teda k porušovaniu práva ostatných členov senátu vykonávať mandát. Odporovalo by to aj celoeurópsky uznávanému právu na dobrú správu.

Doterajšia prax, pretrvávajúca z minulých funkčných období akademických senátov na STU, podľa ktorej je senát funkčný len pri plnom obsadení mandátov, podľa analýzy nevyplýva zo žiadneho z predpisov a tento nadštandard sa ukázal ako kontraproduktívny, dokonca protiprávny. Neuplatňuje sa ani na iných univerzitách, či iných kolegiálnych orgánoch vrátane Národnej rady SR. 

Rokovací poriadok AS STU uvádza, že na uznášaniaschopnosť senátu je potrebná prítomnosť 3/5 všetkých jeho členov a na prijatie uznesenia nadpolovičná väčšina prítomných. Pritom sa predpokladá, že v určitom čase môžu byť jednotlivé miesta členov kolegiálneho orgánu neobsadené. Ak je však zabezpečená prítomnosť požadovanej väčšiny senátorov, AS STU môže zasadať, rokovať a uznášať sa.

V záujme absolútnej nespochybniteľnosti volieb a v rámci procesnej opatrnosti požiadala STU o vyjadrenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Takisto nie je pravda, že by na STU pokračoval konflikt, či bolo "dusno". Univerzita a všetky jej súčasti riadne pracujú, situácia je stabilizovaná a vnútorná atmosféra je pokojná. Vytváranie iného obrazu je nenáležité a falošné, nezodpovedá skutočnosti.