Prejsť na obsah
Verejnosť

 

  • Štipendium na STU môžu dostať študenti, ktorí strávia časť štúdia v zahraničí.
  • Rovnako ho môžu dostať študenti vybraných študijných odborov.
  • Slovenská technická univerzita odmeňuje štipendiami aj dobré študijné výsledky či výsledky vo vede, výskume a umení.
  • Študenti z nízkopríjmových rodín majú nárok na sociálne štipendiá.

Štúdium technických odborov a informatiky garantuje absolventov dobrú prácu a vysoký nástupný plat. Vyplýva to z údajov pracovných portáloch a analýz Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – lepšieškoly.sk.

Motivovať študentov pre štúdium technických odborov môžu aj štipendiá. Motivačné odborové štipendia možno získať pri štúdium väčšiny študijných odborov ponúkaných Slovenskou technickou univerzitou.

Od aplikovanej informatiky, cez elektroniku, kybernetiku i energetiku až po chémiu, biotechnológie, stavebníctvo, vodné stavby a vodné hospodárstvo či  energetické a dopravné stroje a zariadenia, automatizáciu a výrobné technológie. V tomto akademickom roku pribudla medzi podporovanými študijnými odbormi aj atraktívna umelá inteligencia.

 Na tieto motivačné štipendia odborové má STU vyčlenených viac ako 1,3 milióna eur. Študent môže v akademickom roku 2017/2018 získať jednorazovo až 960 eur. V prípade študentov v prvom roku bakalárskeho štúdia sú dôležité výsledky štúdia v poslednom ročníku na strednej škole. Pri starších študentoch rozhodujú výsledky predchádzajúceho štúdia na univerzite.

ilustracna chemicka fakulta

Študijné odbory podporované odborovými štipendiami na STU:

aplikovaná informatika     

aplikovaná matematika automatizácia
biotechnológie dopravné stroje a zariadenia elektronika
elektrotechnika energetické stroje a zariadenia energetika
fyzikálne inžinierstvo chemické inžinierstvo chémia
chemické technológie informačné systémy informatika
kybernetika   priemyselné inžinierstvo

mechatronika

materiály počítačové inžinierstvo meranie
potravinárstvo procesná technika stavebníctvo
telekomunikácie softvérové inžinierstvo umelá inteligencia
vodné hospodárstvo výrobné technológie výrobná technika
vodné stavby

Ďalšie motivačné štipendiá môžu dostať študenti, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v štúdiu, vo výskume a vývoji, reprezentujú univerzitu v športových či umeleckých súťažiach. Medzi takýchto študentov môže univerzita rozdeliť viac ako 600-tisíc eur. Študenti môžu získať jednorazové motivačné štipendium až 1590 eur.

Na ďalšie mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU pôjde asi 200-tisíc eur. Tieto štipendia patria najmä študentom, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí. Šancu ísť na zahraničný študijný pobyt či pracovnú stáž má každý študent a študentka Slovenskej technickej univerzity. Mimoriadne štipendium môžu získať aj študenti, ktorí si vynikajúco plnia študijné povinnosti počas celého štúdia, zahraniční študenti i vrcholoví športovci. Mimoriadne štipendium v akad. roku 2017/2018 môže byť jednorazové aj pravidelné až do 1060 eur.

Študenti z nízkopríjmových rodín môžu získať sociálne štipendium na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na tie má STU okolo 1,2 milióna eur.

Okrem štipendií podporuje STU talentovaných študentov aj prostredníctvom ďalších univerzitných programov. Mladí vedci sa môžu uchádzať o univerzitné granty na výskum, alebo získať odmenu za najlepšie vedecké publikácie či umelecké diela.  

ilustracka fakulta architektury

Aké štipendia môžu získať študenti STU:

  • Motivačné štipendia odborové

(na podporu vybraných študijných odborov)

  • Motivačné štipendia za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne výsledky

(štipendiá za vynikajúci prospech, za mimoriadne plnenie študijných povinností, za mimoriadne výsledky v oblasti  výskumu, vývoja, reprezentáciu univerzity v umeleckej, športovej činnosti, vo súťažiach v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja ako napr. ŠVOČ)

  • Mimoriadne štipendiá

(za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, za kvalitnú záverečnú prácu, na podporu študenta v rámci mobility v zahraničí, na podporu zahraničných študentov, vrcholových športovcov, na podporu štúdia na STU, za významnú činnosť v prospech STU)

  • Sociálne štipendiá