Prejsť na obsah
Verejnosť

Verejná diskusia k predloženému materiálu bude trvať do 13. mája 2011. V prípade, že sa máte záujem k predloženému návrhu vyjadriť, môžete tak urobiť listom adresovanom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 alebo elektronickou poštou na diskusia-vs@minedu.sk.

 

Návrh novely nájdete aj na stánke: 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7990