Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedkyne, vedcov, profesorky a profesorov roka 2017 ocenil na vianočnom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU s názvom SLÁVA ADVENTNÁ v stredu 6. 12. 2017 rektor STU  Robert Redhammer.

oceneni vedci a profesori roka

 

Ocenenie Vedec roka 2017 STU získali:

V kategórií Významný vedecký prínos:

Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., vedúci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU:

ocenenie získal za významný prínos k zviditeľneniu STU v rámci svetovej vedy, najmä v oblasti matematiky a teoretických základov informačných technológií.

Profesor Radko Mesiar je prvým vedcom na Slovensku, ktorý dosiahol a prekročil vo vedecký databázach SCOPUS aj Web of Science hranicu 400 záznamov (konkrétne k 26.10.2017 je to v Scopuse 433 záznamov a vo WOS 409 záznamov), pričom sa viac ako 250 záznamov týka publikácií v karentovaných časopisoch a z toho 80 % s najvyšším impakt faktorom (Q1). Mnohé matematické modely  vychádzajú dnes práve z jeho výsledkov a ním zavedených pojmov. V roku 2017 získal tiež ako tretí vedec v celosvetovom kontexte  prestížne ocenenie medzinárodnej asociácie European Society for Fuzzy Logic and Technology - EUSFLAT, a to ocenenie „EUSFLAT Scientific Excellence Award“ s odôvodnením „for the brilliant and inspiring contributions to the field of aggregation operators and mathematical foundations of fuzzy set theory.“

V kategórií Mladý vedecký pracovník:

Ing. Radoslav Paulen, PhD., vedecko-výskumný pracovník Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU:

ocenenie získal za prínos k optimálnemu riadeniu membránových procesov.

Ing. Radoslav Paulen, PhD., vytvoril metodológiu pre ekonomicky optimálne riadenie membránových diafiltračných procesov, ktoré nachádzajú široké uplatnenie vo farmaceutických, biochemických a potravinárskych aplikáciách. Výsledky jeho práce boli publikované v 26 konferenčných zborníkoch, v 9 karentovaných časopiseckých publikáciách a v monografii vydavateľstva Springer. Ohlasy predstavujú 37 citácií. Prácu pozitívne hodnotila aj Vedecká rada fakulty, ktorá v októbri 2017 schválila menovanie inžiniera Paulena za docenta. 

anjelik pre rektora Anjelik daruje mikulášsky balíček rektorovi

Profesorky a profesori roka 2016 STU:

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU:

za dlhoročné aktivity v medzinárodných komisiách a organizáciách, najmä v CEN (European Committee for Standardization), kde od roku 2003 úspešne zastupuje Slovenskú republiku a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

Je členom pracovných komisií pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, koordinoval prijímanie Eurokódov do sústavy STN (slovenských technických noriem) a organizoval vzdelávacie semináre. V rokoch 1994-2000 bol dekanom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a v rokoch 2000-2007 prodekanom pre vedu a výskum a doktorandské štúdium.Vychoval 35 diplomantov a 10 doktorandov a prednáša 27 rokov nosné predmety Betónových konštrukcií,realizoval 9 výskumných projektov a vypracoval desiatky posudkov a expertíz.

Prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. - Ústav technológií a materiálov, Strojnícka fakulta STU:

počas pedagogického pôsobenia na Strojníckej fakulte zaviedol 6 nových predmetov, úspešne viedol 32 bakalárov a 38 inžinierov, vychoval 6 doktorandov. Je riešiteľom 8 projektov, autorom 6 patentov a 2 úžitkových vzorov. Z posledných je to úžitkový vzor Spekacej hlavy na 3D tlač z kompozitných práškových materiálov a jej použitie či patent na Spôsob výroby dielcov z kompozitných materiálov. Profesor Gondár je dlhodobým garantom študijného programu Strojárske technológie a materiály na všetkých stupňoch štúdia a garantom pre habilitačné a inauguračné konanie v tomto odbore.

Prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU:

je riaditeľom Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, je autorom či spoluautorom viac ako 120 vedeckých prác registrovaných vo Web of Science, ktoré boli citované podľa SCI vyše 1 300 krát. V roku 1998 získal ocenenie Mladý výskumník roka Slovenskej republiky a o rok neskôr sa stal štipendistom prestížnej Humboltovej nadácie. Spolupracuje s mnohými špičkovými pracoviskami v zahraničí, predovšetkým v Nemecku (IFW Drážďany, TU Drážďany) a v Rakúsku (Univerzita Viedeň, TU Graz) a v Dánsku (Univerzita Kodaň), je členom poradného zboru Center of Spectroelectrochemistry“ v Drážďanoch v Nemecku.

oceneni profesori a vedci STU

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania, Fakulta architektúry STU:

 je vedúcim Ústavu urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameriava sa na väzby urbanistickej tvorby a územného plánovania, je spracovateľom 24 územných a regulačných plánov, asi 90 architektonických a urbanistických štúdií a víťazom 7 architektonicko-urbanistických súťaží. Naposledy v roku 2014 spolu s kolektívom mladých autorov z FA vyhrali medzinárodnú súťaž na Centrálnu rozvojovú os Petržalky. Profesor Kováč je garantom študijného programu Urbanizmus v inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia, aktívnym členom mnohých odborných združení, v aktuálnom roku vedúcim projektu KEGA s názvom Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Jeho študent Miloš Dieška tento rok vyhral prestížnu súťaž diplomových prác o Cenu profesora Lacka Pro teoria.

Prof. Ing. Peter Jurči, PhD. - Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU:

pôsobil na fakulte v rokoch 1991 až 1993 a opäť od roku 2011. Medzitým pôsobil v Českej republike v Štátnom výskumnom ústave materiálov, v komerčnom sektore a tiež na ČVUT v Prahe. Počas svojej dlhoročnej praxe vypracoval viac ako 140 expertíznych posudkov, štyri diela v spolupráci s praxou a úspešne riešil viac ako 20 medzinárodných a národných výskumných a investičných projektov. Vychoval troch doktorandov a teraz vedie ďalších dvoch.  Vo výskume sa v súčasnosti profesor Jurči venuje nanoštruktúrnym povlakom s prídavkom striebra nanášaných metódami fyzikálnej depozície z plynnej fázy a predovšetkým kryogennénu spracovaniu ledeburitických nástrojových ocelí, kde objavil fyzikálno-metalurgickú príčinu zmien vlastností týchto materiálov predovšetkým v dôsledku spracovania pri nízkych teplotách. Publikoval 50 článkoch v časopisoch registrovaných vo Web of Science a Scopus, na ktoré má celkom 106 citácií.

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU:

profesorka Mária Bieliková na základe svojej práce vo výskume a vo vzdelávaní v oblasti programových a informačných systémov zaznamenala uznanie komunity doma aj v zahraničí. Profesorka Bieliková  posúva výskum do tém, ktoré sú blízke IT priemyslu na Slovensku a prepája výskum s priemyslom. Vedie Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, kde vznikajú inovatívne riešenia v oblasti personalizovaného odporúčania, inteligentných systémov na báze strojového učenia a interakcie človeka s aplikáciami. Získala ocenenie IT osobnosť roka 2016 a v roku 2010 ocenenie ministra školstva – Osobnosť vedy a techniky SR. Je aktívnou členkou profesijných spoločností, ako Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, ale aj IEEE či Výskumného centra Európskej komisie (Joint Research Center). Publikovala 46 prác v časopisoch indexovaných v CC, ktoré majú viac ako 2 400 citácií, h-index 23 v Google Scholar, je riešiteľkou 30 domácich, dvoch medzinárodných výskumných projektov a 7 projektoch medzinárodnej splupráce a 18 realizovaných technických riešení.

 

spevácky zbor TEchnik komorný orchester Technik