Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedecká rada STU nesúhlasí so spôsobom prípravy novely zákona o vysokých školách, považuje ho za účelový a odporúča predkladateľovi, aby návrh stiahol z legislatívneho procesu. VR STU podporuje vyhlásenie Vedenia STU, Akademického senátu STU a Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu.

Toto stanovisko prijala Vedecká rada STU na dnešnom zasadnutí. Text návrhu novely vysokoškolského zákona poskytlo ministerstvo školstva 17. februára Slovenskej rektorskej konferencii a rektori sa k nemu vyjadria na zasadnutí SRK v utorok 23. februára.  

Vedenie STU sa k neoficiálnemu textu návrhu vyjadrilo 29. januára. Podporilo „Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku“ a pripojilo sa k nemu. Vedenie STU zdôraznilo, že autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považuje za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov Novembra 1989. Vyjadrilo zásadný nesúhlas so snahami tieto slobody obmedziť a podriadiť rozhodnutiam politickej moci a vyslovilo požiadavku náležitej účasti na procese tvorby zmien a ich prijímania v duchu partnerského dialógu. 

Taktiež Akademický senát STU v uznesení z 1. februára konštatoval znepokojenie zo spôsobu prípravy zmien smerujúcich k okliešteniu akademických práv a slobôd vysokých škôl. Predkladateľa novely vysokoškolského zákona dôrazne vyzval, aby pripravovaný návrh nepredložil do medzirezortného pripomienkového konania a pristúpil na riadny dialóg s reprezentáciami vysokých škôl a s predstaviteľmi akademickej obce.