Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 6. decembra 2013 na Mikulášskom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Vedec roka a Profesor roka.

Na koncerte následne divákom predstavili svoj program všetky zložky Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor a folklórny súbor.

Ocenení vedci a profesori roka

Ocenení vedci a profesori roka a rektor STU.                                FOTO: Matej Kováč

Vedec roka prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU:

- Venuje sa skúmaniu vysoko symetrických rozkladov komplikovaných a neštandardných plôch vo viacrozmerných priestoroch s použitím hyperbolickej geometrie, ktorá je okrem iného aj geometrickým základom Einsteinovej teórie relativity.

- Profesor Širáň publikoval prelomové výsledky v klasifikácii a charakterizácii rozkladov plôch s najvyšším možným stupňom symetrie. V tejto oblasti je uznávaným medzinárodným odborníkom s početnými pozvaniami na prednášky a konferencie v zahraničí a s množstvom publikácii v prestížnych svetových časopisoch.

- Poznanie takých objektov s vysokým stupňom symetrie nachádza uplatnenie napríklad v abstraktnej kryštalografii a pri teoretickom štúdiu stability komplikovaných molekúl v chémii.  

 

Mladý vedecký pracovník Ing. Ján Rimarčík, PhD., z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU:

- Patrí do skupiny kvantových chemikov, ktorá sa venuje teoretickému výskumu antioxidantov. Takémuto výskumu sa systematicky nevenuje žiadne iné pracovisko v SR. Ján Rimarčík sa zaoberá výskumom antioxidačného potenciálu modelových aj prírodných látok.

- V oblasti výskumu antioxidantov má Ján Rimančík vzhľadom na vek vysoko nadpriemernú publikačnú činnosť, čo dokumentuje aj 16 CC publikácii. Ako prvý autor a spoluautor publikoval výsledky veľkej série modelových aromatických zlúčenín, kde vznikajú radikály na atómoch dusíka, kyslíka alebo síry.

- Z prírodných látok sa Ján Rimančík zatiaľ orientuje najmä  na flavonoidy či steroly, pričom v tejto oblasti sa eviduje viac ako 90 SCI citácii na ním publikované výsledky.

- Simulácie, ktoré umožňujú modelovať chemické procesy v počítači majú v modernej chémií kľúčovú úlohu. Nobelovu cenu za chémiu tento rok udelili práve v tejto oblasti.

 

Profesori roka 2013:

Prof. ING. Ivan Baláž, PhD., z Katedry kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU:

- Ocenený za mimoriadne  výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti počas takmer 40 ročného pôsobenia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

- Profesor Baláž sa špecializuje na stabilitu kovových konštrukcií a na správanie sa namáhaných tenkostenných konštrukcií, jeho absolventi pôsobia na vedúci pozíciách v svetových stavebných a projektantských spoločnostiach. 

- Výsledky jeho výskumu boli prevzaté do viacerých európskych, zahraničných a tiež československých a slovenských noriem pre navrhovanie pozemných stavieb a mostov. Je spoluautorom dvoch zahraničných monografií, 184 vedeckých článkov.

- Podieľal sa na expertíznych výpočtoch Prístavného mosta, zosilnení Mosta SNP, navrhovaní Mosta Apollo a výpočtochfasády budovy Národnej banky v Bratislave.

Prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU:

- Ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti zvyšovania tribologických charakteristík ozúbení s priamym stykom. V uvedenej oblasti rozvíja medzinárodnú spoluprácu Strojníckej fakulty STU s univerzitami v okolitých štátoch.

- Profesor Bošanský je znalec v oblasti strojárstva, pracuje ako zástupca  Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách  ISO a DIN pre oblasť spojovacích prvkov.

- V roku 2013 spolu s profesorom Miroslavom Verešom získali významný grant z európskych fondov pre dôležitý projekt Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva automobilov. Rovnako v roku 2013 podal profesor Bošanský dva návrhy priemyselného vzoru a publikoval dva príspevky v časopisoch databázy Scopus.

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., riaditeľ a profesor na Ústave analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU:

- Ocenený za mimoriadne  výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti počas 30 ročného pôsobenia na FCHPT STU v Bratislave.

- Profesor Labuda patrí k popredným osobnostiam chemickej vedy na Slovensku. Je delegátom Slovenskej chemickej spoločnosti v Európskej spoločnosti pre chemické a molekulárne vedy. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 vedeckých prác registrovaných  v Curent Contents , ktoré boli citované viac ako 600-krát.

- V oblasti výskumu vedie na ústave tím vedcov, ktorí sa venuje výskumu  a vývoju nových biosenzorov a elektrosenzorov na báze nanomateriálov. Tie umožnia stanovovať aj stopové a ultrastopové množstvá analytov vo vzorkách.


Prof. akad. soch. Peter Paliatka, vedúci Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU:

- Ocenený za mimoriadne výsledky v tvorivej, vedeckej, pedagogickej a organizačnej práci v prospech vzdelávania a vedy na Fakulte architektúry STU.

- Profesor Paliatka sa v pedagogickej praxi aj v umeleckej tvorbe venuje predovšetkým priemyselnému dizajnu, ale tiež sochárstvu a interiérovému dizajnu. Je držiteľom dvoch Čestných uznaní v Národnej cene za dizajn, v roku 1997 za kolekciu vodovodných batérií Futura a v roku 2009 za dizajn zemného nakladača.

- Je držiteľom šiestich chránených dizajnov.


Prof. Ing. Ivan Baránek, CSc., z Katedry obrábania, montáže a tvárnenia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave:

- Ocenený za vynikajúce výsledky vo vedeckej a pedagogickej práci v prospech MTF STU, na ktorej pôsobí od jej vzniku, od roku 1985.

- Profesor Baránek sa vo vedeckej oblasti zameriava najmä na oblasť obrábania, predovšetkým na riešenie praktických problémov súvisiacich s aplikáciou nových rezných materiálov, rezných nástrojov, rezných kvapalín, obrábaním ťažko obrobiteľných materiálov. Výsledky svojich prác publikoval vo viac ako 150 publikáciách doma aj v zahraničí.

- Profesor Baránek vo vyučovacom procese využíva bohaté skúsenosti z praxe a vhodne spája teóriu s praxou, jeho absolventi nachádzajú uplatnenie vo firmách, ktoré sú lídrami v oblasti rezných materiálov a nástrojov.

 

komorný orchester Technik STU

spevýcky zbor Technik STU

folklórny súbor Technik STU

Mikuláš na Mikulášskom koncerte Techniku STU

 FOTO: Matej Kováč