Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Podľa Rolanda van Wijnena, predsedu predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko), a. s. je „Štipendium Holcim jednou z iniciatív, ktorými Holcim podporuje aplikovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja v stavebníctve. Nie sme ľahostajní voči tomu, čo sa s našimi produktmi deje potom, ako ich dodáme zákazníkovi. Máme veľký záujem o vedenie a podporu študentov aj preto, že našim poslaním je tvoriť základy budúcnosti, ktorými sú i študenti.

 

Možnosť uchádzať sa o štipendium dostali študenti denného bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Väčšina projektov sa zameriavala na architektonické a urbanistické štúdie študentov Fakulty architektúry STU a medzi ocenenými bol i projekt z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Kritériami súťaže boli inovatívnosť, ekonomická efektívnosť, ekologický prístup, etické štandardy a estetická hodnota. Záverečné a diplomové práce boli ocenené štipendiami vo výške od 15 do 35 tisíc korún.

 

Štipendium bolo udelené na základe návrhu šesťčlennej výberovej komisie, ktorá sa skladala z dvoch  zástupcov spoločnosti Holcim, troch zástupcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jedného predstaviteľa odbornej tlače. Vzhľadom na vysokú úroveň prác v dvoch diametrálne odlišných oblastiach (urbanizmus a výroba cementu) sa v tomto ročníku rozhodla komisia udeliť dve prvé miesta v kategórii inžinierskeho štúdia.

 

Spoločnosť Holcim plánuje i v budúcnosti spolupracovať s univerzitnými pracoviskami a šíriť princípy trvalo udržateľného rozvoja v stavebníctve.

 

Prehľad ocenených prác:

 

Inžinierske/magisterské štúdium:

1. miesto

Jana Žabková

Nízkoenergetická obytná štruktúra Bratislava Rača Záhumenice*

35 000 SK

1. miesto

Martin Vitkovič

Štúdium reaktivity surovinovej múčky pri použití alternatívneho paliva**

35 000 SK

2. miesto

Silvia Lanátorová

Bývanie na rozhraní – obytný súbor Lamač, Bratislava***

25 000 SK

3. miesto

Dušan Juřena

Panna zázračnica – Ministerstvo kultúry SR a centrum umenia****

15 000 SK

 

 

Bakalárske štúdium:

1. miesto

Miroslav Koša

Bratislava - Radlinského ulica, rekonštrukcia*****

20 000 Sk

 

* Projekt predstavuje urbanistickú štúdiu momentálne nezastavanej plochy v bratislavskej mestskej časti Rača Záhumenice. Citlivo prepája tunajšie životné prostredie a okolitú zástavbu pozostávajúcu tak z rodinných domov z dávnejšieho obdobia, ako aj panelákovej zástavby. Pri návrhu sa od začiatku počíta s uplatnením metód na maximalizáciu energetickej efektívnosti budov a tvorbu verejného priestoru.

 

** Štúdia prináša na základe rozsiahlych a náročných testov nové poznatky o vplyve využitia mäsokostnej múčky s vyšším obsahom fosfátov vápnika ako alternatívneho paliva pri výrobe slinku. Zároveň navrhuje metódy jej využitia, pričom vo výrobnom procese prichádza okrem šetrenia prírodných zdrojov a optimalizácie nákladov aj k zvyšovaniu kvality finálneho produktu.

 

*** Projekt navrhuje nový bytový obytný súbor na okraji bratislavskej mestskej časti Lamač v tesnom susedstve lesov Malých Karpát. Okrem rozhrania mesta a prírody je v projekte akcentované i rozhranie súkromného a verejného prostredia. Architektúra objektu sa totiž okrem energetických úspor prispôsobuje i vytváraniu priestranstiev pre stretávanie a spolužitie obyvateľov nového objektu.

 

**** Práca predstavuje architektonickú štúdiu novej budovy Ministerstva kultúry SR v bratislavskej zóne Bottova. Charakterom nadväzuje na rovnomenné slovenské literárne a filmové diela z druhej polovice minulého storočia. Architektonické stvárnenie, ktoré rešpektuje vysoké nároky na energetickú efektívnosť, reflektuje prvky, ktorými by mala byť charakterizovaná moderná inštitúcia štátnej správy – transparentnosť, otvorenosť a dynamickosť. Zároveň prináša v bratislavských pomeroch veľmi netradičný pohľad na stvárnenie výškovej budovy a otvára diskusiu o budúcej podoby tejto dnes industriálnej zóny.

 

***** Štúdia rekonštrukcie Radlinského ulice napĺňa všetky princípy trvalo udržateľného rozvoja a navrhuje zmeniť ulicu na pokračovanie pešej zóny na Obchodnej ulici bez toho, aby stratila svoju dopravnú funkciu. Komisia vysoko hodnotila realizovateľnosť štúdie a označila ju za príklad, ako by mohli byť humanizované podobné bratislavské ulice, na ktorých dnes dominuje dopravná funkcia.