Prejsť na obsah
Verejnosť

Hlavným cieľom opatrení je získať čas na lepšie zvládnutie situácie v blízkej budúcnosti. 

V nedeľu 8. marca 2020 o 17:20 bola na 14 dní prerušená prezenčná výučba na dvoch najväčších univerzitách v Bratislave.

Rozhodnutie prijal krízový štáb (jeho zloženie tu) na základe konzultácie a odporúčaní top odborníkov v oblasti virológie a epidemiológie. Bezprecedentnosť rozhodnutia spočívala aj v tom, že univerzity STU a UK nečakali na pokyn vyšších štátnych orgánov a vzali situáciu takpovediac "do vlastných rúk." Toto ich rozhodnutie a postup si v nasledujúcich hodinách a dňoch osvojili mnohé ďalšie univerzity a verejné inštitúcie.

Uvedomovali sme si vážnosť situácie, aj zodpovednosť za toto mimoriadne rozhodnutie s dopadom na životy desaťtísícov študentiek a študentov, zamestnancov univerzít a ich rodinných príslušníkov. Je prirodzené, že sa objavili viaceré pochybnosti a polemické reakcie, preto chceme ešte raz vysvetliť náš postup v odpovediach na najčastejšie otázky: 

1. Nebolo rozhodnutie zavrieť univerzity predčasné? 

Nie. Potom, ako sa na Slovensku objavili prví infikovaní pacienti, bolo potrebné okamžite konať. Univerzity a internáty sú vysoko rizikovým miestom, lebo koncentrujú obrovský pohyb tisícov osôb, u ktorých navyše existuje predpoklad medzinárodneho pohybu a výskytu v rizikových krajinách. Opierali sme sa pritom o stanovisko medzinárodných expertov z WHO, v ktorom žiadali vlády, aby prijali bezprecedentné izolačné a karanténne opatrenia.

Správnosť postupu následne (pozn. v pondelok 9. marca) potvrdilo aj stanovisko vedcov z Virologického ústavu SAV, ktorí uviedli"Najväčšie nebezpečenstvo SARS-CoV-2 spočíva v jeho rýchlom a nenápadnom šírení. Pri masívnom náraste počtu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatrenia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť a získať tak čas na lepšie zvládnutie situácie."

2. Bolo správne poslať študentov naspäť domov (veď roznosia vírus po Slovensku)?   

Bolo to adekvátne a správne. Doležité je uvedomiť si informačný kontext: rozhodnutie sme príjimali v čase, keď neexistoval ani jeden prípad výskytu vírusu v univerzitných zariadeniach, vychádzali sme preto z predpokladu, že v danej chvíli sa vírus na internátoch nevyskytuje a nešíri. Zmyslom tohto izolačného opatrenia preto bol pravý opak: zabrániť jeho šíreniu. 

3. Bude sa posúvať semester? 

Zatiaľ nie. V tejto chvíli sa ešte neuvažuje o posunutí termínov odovzdávania záverečných prác.

K zmene harmonogramu v organizácii výučby v letnom semestri môže dôjsť za predpokladu, ak izolačné a karanténne opatrenia bude potrebné predĺžiť nad rámec 14 dní. 

V tejto súvislosti však vnímame otázky a šťažnosti ohľadom praktických komplikácii, ktoré obmedzenie výučby spôsobí vo vzťahu k štúdiu, k práci študentov na povinných zadaniach, v laborátoriách, pri príprave záverčných prác a podobne.

4. Ako mám teraz dokončiť zadanie, bakalársku resp. diplomovú prácu? 

Rozumieme výhradám a je aj sympatické vidieť, že naši študenti sú nároční a dožadujú sa riadneho štúdia. V tejto súvislosti je však podstatné uvedomiť si, čo je v tejto situácii tým povestným (naj)vyšším cieľom a čo je vlastne podstatou krízovej situácie? A síce fakt, že na vírus SARS-CoV-2 neexistuje vakcína, na chorobu, ktorú vírus spôsobuje, sa umiera.

Naším (naj)vyšším cieľom preto musí byť ochrana verejného zdravia obyvateľov na Slovensku, a práve preto by naša pozornosť nemala smerovať k partikulárným prípadom menších či väčších osobných komplikácií spojených so štúdiom, či prácou. V skutočnosti totiž obmedzenie výučby nesmeruje k zníženiu osobného komfortu jednotlivcov, ale má za cieľ dosiahnuť efektívnejšiu kolektívnu prevenciu  pred životohrozujúcou chorobou.

Cieľom opatrení je čo najviac spomaliť šírenie vírusu a získať čas na lepšie zvládnutie situácie v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch. Individuálne komplikácie pri štúdiu a práci, ktoré sa dajú zvládnuť, sú cenou za čas, ktorý získame, aby sme lepšie zvládli situáciu s hroziacou epidémiou.    

Aké sú opatrenia? 

Na základe príkazu rektora STU sú v období 9.3.2020 – 21.3.2020 prijaté nasledovné opatrenia:

1. Prerušenie výučby sa týka rovnako študentov denného, externého aj doktorandského štúdia.

2. Prezenčná výučba je prerušená; prebieha samoštúdium, dištančná alebo iná vhodná forma výučby (platí pre študentov a doktorandov).

3. Pedagógovia poskytnú študentom všetky potrebné informácie a podklady. 

4. Dôrazne sa odporúča opustiť internáty - v opačnom prípade, ak sa na internáte vyskytne infikovaná osoba, študenti riskujú prísne karanténne opatrenia. 

5. Zrušené sú všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

6. Zatvorené sú plavárne a telocvične.  

7. Zamestnanci fakúlt sa nemajú zdržiavať v priestoroch fakúlt (čerpajú si dovolenku alebo im priamy nadriadený určí prácu z domu).

8. Prístup do budov je povolený len v opodstatnených prípadoch v tzv. víkendovom režime.

9. Zrušené sú všetky zasadnutia grémií, skúšky, obhajoby, voľby apod. 

10. Zrušené sú zahraničné aj domáce pracovné cesty a zamedzuje sa prijímanie návštev. 

11. Dodržiavajte hygienické odporúčania, zvýšte ostražitosť k príznakom ochorenia, berte vážne pokyny a odporúčania úradov. Sledujte univerzitné maily, webovú stránku a oficiálne sociálne siete STU. 

Zvládneme to.