Prejsť na obsah
Verejnosť

Na prvý pohľad možno nenápadné, a pritom unikátne pracovisko nájdeme v suteréne bloku B Stavebnej fakulty na Radlinskej ulici. Hydrotechnické laboratórium prevádzkuje Katedra hydrotechniky SvF. V rokoch 2007 – 2011 prešlo  komplexnou rekonštrukciou v objeme 908-tisíc €, ktorá bola významnou mierou financovaná z mimorozpočtových zdrojov. Počas viac ako štyridsiatich rokov prevádzky v tomto laboratóriu vyriešili naši hydrotechnici vedeckými metódami množstvo ťažkých inžinierskych problémov na stavbách strategického významu.

Na fyzikálnych modeloch (zmenšeninách skutočných objektov vodných diel) riešili výskum pre projekty VD Gabčíkovo (systém plnenia a vyprázdňovania plavebných komôr), poldra Oreské (protipovodňová ochrana Záhoria), malú vodnú elektráreň Dobrohošť (využitie prietoku do ramennej sústavy VD Gabčíkovo), výskumu kapacity železničného mosta na toku Klanečnica v rámci širšieho riešenia protipovodňovej ochrany Nového Mesta nad Váhom či výskum riešenia pripravovaného vodného diela Kolárovo s ohľadom na plavebnú bezpečnosť.

V súčasnosti kolektív zamestnancov a doktorandov katedry rieši ďalší projekt: Hydraulický výskum vývaru a podhatia vodného diela Hričov pri Žiline. Toto vodné dielo bolo uvedené do prevádzky ešte v roku 1962. Pôvodne malo byť vybavené klasickým vývarom (teda objektom pod haťovým telesom na tlmenie energie pretekajúcej vody) dĺžky cca 40 m a hĺbky 2,2 m, realizovaný bol však skrátený vývar s dĺžkou 4 m a hĺbkou 1,5 m, v dôsledku čoho dochádza k erózii dna pod vývarom. Cieľom výskumu je navrhnúť trvalé riešenie, ktoré pomôže odstrániť tento negatívny jav. Samotný výskum využíva metódu tzv. hybridného modelovania, teda kombinácie fyzikálneho a matematického modelovania. Jeho výstupom je návrh tlmiaceho prvku umiestneného za existujúcim vývarom. Účinnosť navrhnutého riešenia sa opäť preverovala pomocou 3D fyzikálneho modelu, ktorý preukázal opodstatnenosť takéhoto výsledného návrhu úpravy podhatia.

Tento jedinečný a plne funkčný 3D model vodného diela Hričov si študenti a zamestnanci STU budú môcť pozrieť na vlastné oči vo štvrtok 30. januára 2020. Pre záujemcov z radov širokej verejnosti budeme mať otvorené 6. februára 2020 počas Dňa otvorených dverí Stavebnej fakulty. Potom sa už model hričovskej hate rozoberie, aby uvoľnil miesto pre ďalšiu „malú“ vodnú stavbu.

Text a foto: Ing. Andrej Bisták
Odborná spolupráca: prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Ing. Ján Rumann, PhD., Ing. Martin Orfánus, PhD., Katedra hydrotechniky SvF STU