Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločné vyhlásenie pod týmto titulom dnes vydali Združenie V7 výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied. Je to reakcia na rozhodnutie Výskumnej agentúry zrušiť dve výzvy na podporu výskumu a inovácií. Toto rozhodnutie znamená, že projekty z výziev „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ a „Priemysel pre 21. storočie“ prídu celkovo o 313 miliónov eur. Pod vyhlásenie sa podpísalo všetkých sedem rektorov spomínaných univerzít a predseda SAV.

Vedúci predstavitelia Združenia V7 a SAV vo vyhlásení píšu:

„Združenie V7 výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky a Slovenskú akadémiu vied nepríjemne zaskočilo a sklamalo rozhodnutie Výskumnej agentúry zrušiť dve výzvy na podporu výskumu a inovácií. Projekty z výziev „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ a „Priemysel pre 21. storočie“ tak prídu celkovo o 313 miliónov eur. 

Upozorňujeme, že nejde o prvé rozhodnutie, smerujúce k redukcii finančných prostriedkov určených pôvodne pre vedu a výskum. Vnímame tento krok ako negatívny pre akademické a výskumné prostredie. Absurdnosť tohto rozhodnutia ešte viac zvýrazňuje aj fakt, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny v čerpaní štrukturálnych fondov a hrozí nám vracanie nemalých finančných prostriedkov do rozpočtu Únie, namiesto podpory zmysluplných projektov.

Výskumná agentúra, ktorá v programovom období 2014 – 2020 zabezpečuje proces implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ na výskum a inovácie, 14. januára 2021 zrušila dve výzvy „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ a „Priemysel pre 21. storočie“.  Vyše polovica z predložených projektov (35 zo 63) tak po takmer dvoch rokoch nebola vyhodnotená a podporená. Nepodporené projekty v týchto dvoch doménach predstavujú objem 313 miliónov eur, o ktoré prišla slovenská veda a výskum pri súčte zdrojov z EÚ a zo štátneho rozpočtu. V doméne „Priemysel pre 21. storočie“ ide o 203,9 milióna eur, „Digitálne Slovensko“ 109,1 milióna eur.

Rozhodnutie Výskumnej agentúry, ktorá však nemohla konať bez súhlasu MH a MŠVVaŠ SR a ďalších orgánov zapojených do riadenia fondov EÚ, tak podľa nášho názoru poprelo význam participácie, transparentnosti a potreby novej RIS 3 stratégie pre nové programové obdobie 2021-2027. 

Ak by boli tieto finančné prostriedky presunuté z pôvodného účelu pre vedu a výskum do všeobecných výziev operačných programov, bude to smerovať proti rozvoju vedy a výskumu ako nevyhnutnej podmienky zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska v európskom i svetovom meradle. To najcennejšie, čo takýmito rozhodnutiami strácame, je záujem mnohých ľudí, partnerov, spoločne vytvorených konzorcií a ich vieru, že podpora priemyslu, vedy, výskumu a spoločných inovácií majú na Slovensku význam a podporu.“ 

Pod vyhlásenie sa podpísali:

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

predseda Slovenskej akadémie vied