Prejsť na obsah
Verejnosť
Asociácia internetových médií vyhlasuje súťaž o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako médium. Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku o skúmanie problematiky internetu ako média a motivovať ich k záujmu a štúdiu nových poznatkov a hľadaniu inovatívnych riešení v danej oblasti. Ocenenie

1. miesto – 800 EUR
2. miesto – 400 EUR
3. miesto – 200 EUR

Ocenenie pre fakultu víťaza – 500 EUR

Ocenenie pre školiteľa víťaza – 300 EUR

Podmienky prihlásenia sa do súťaže.
Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti denného alebo externého bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Do súťaže sa súťažiaci prihlasuje so svojou diplomovou prácou, bakalárskou prácou alebo ročníkovou prácou (zahŕňa aj prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti). Súťažiaci zašle poštou na adresu organizátora – Asociácia internetových médií, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava vyplnený a podpísaný registračný formulár dostupný na www.aimsr.sk.
Prihlasovanú prácu zašle vo formáte *.pdf emailom na studentska.sutaz@aimsr.sk.
Zaregistrovať sa do súťaže je možné do 31. augusta 2011, pričom rozhodujúca je poštová pečiatka.

Téma záverečných prác
Do súťaže môžu byť prihlásené záverečné práce, ktorých téma sa týka internetu ako médiá, jeho možností pre sprostredkovanie informácií, ako nástroja na komunikáciu, ako reklamného média a ako nástroja marketingového výskumu. Téma sa tiež môže týkať nástrojov marketingu využívaných v prostredí internetu.