Prejsť na obsah
Verejnosť
Študentská rada vysokých škôl realizovala v marci a júni tohto roka cenné dotazníkové prieskumy s cieľom zistiť názory vysokoškolských študentov na priebeh núdzovej online výučby v letnom semestri. Máme tak možnosť porovnávať názory študentov na začiatku a na konci mimoriadnej situácie a sledovať tak aj reakcie a výkon vysokých škôl v čase. 
V júni na dotazník odpovedalo celkovo 3490 respondentov z 23 vysokých škôl a 105 fakúlt. Najväčší počet respondentov tvorili práve študenti Slovenskej technickej univerzity (892), preto sú výsledky za STU dostatočne reprezentatívne a výpovedné.
 

Hlavné zistenia 

  • Prechod na núdzový režim dištančnej výučby sme na STU z pohľadu študentov zvládli nadpriemerne dobre. Až 62% študentov STU oproti 57% v priemere vyjadrilo spokojnosť so spôsobom, ako univerzita zvládla mimoriadnu situáciu. Fakulta architektúry STU sa umiestnila medzi troma najlepšie hodnotenými fakultami celkovo.
  • Pedagógovia na STU nadpriemerne využívali študentmi najviac oceňované metódy dištančnej výučby (prednáška naživo, videokonferencia). Na STU to bolo na úrovni 17-18% oproti 12% v priemere.
  • Takmer 50% študentov STU vyjadrilo presvedčenie, že nadobudli rovnaké vedomosti ako pri prezenčnej výučbe a 52% respondentov si dokáže predstaviť pokračovanie v kombinovanej prezenčno-dištančnej forme výučby bez negatívneho vplyvu na kvalitu a náročnosť štúdia.
  • Zaznamenali sme tiež mierne nadpriemernú úroveň spokojnosti s informovanosťou a komunikáciou zo strany univerzity a fakúlt. 62% študentov vyjadrilo spokojnosť s úrovňou informovanosti o opatreniach (v priemere to bolo 60%) a až 72% bolo spokojných s úrovňou informovanosti o organizácii skúšok (oproti 70% v priemere). V tejto súvislosti, 36% respondentov priznalo, že počas online skúšok sa "dalo jednoduchšie podvádzať/opisovať".
  • Preukázal sa negatívny vplyv izolácie na duševné zdravie študentov. 42% uviedlo, že pociťovali "malý záujem niečo robiť" a 27% sa cítilo "depresívne a bezmocne".

Opatrenia spojené s vypuknutím pandémie v marci 2020 predstavovali novú skúsenosť a vo svojom rozsahu bezprecedentnú výzvu pre vysoké školy aj študentov. Prechod z kontaktnej prezenčnej výučby na núdzový režim online výučby priniesol mnohé obmedzenia, ktoré nebolo možné prekonať (napríklad realizácia laboratórnych cvičení), no zároveň otvoril nové možnosti.  

"Celkovo nás karanténa v oblasti online vzdelávania na FA STU veľmi posunula. Za dva týždne sme tam, kde by sme inak neboli ani za dva roky," zhodnotila dopady mimoriadnej situácie prodekanka v prieskume vysoko oceňovanej Fakulty architektúry STU Danica Končeková.