Prejsť na obsah
Verejnosť

Vzhľadom na skutočnosť, že situácia v súvislosti s fungovaním vysokých škôl v zimnom semestri akademického roka 2021/22 je stále nejasná, poverený rektor STU Oliver Moravčík rozhodol o zrušení úroku z omeškania a zmluvnej pokuty pri oneskorených platbách za ubytovanie, o ktorých hovorí bod 2 platných Pokynov k ubytovaniu pre akademický rok 2021/22.

Ide o bod 2 Pokynov: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/POKYNY_K_UBYTOVANIU_PRE_AKADEMICKY_ROK_2021-2022.pdf v znení

2) Študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia, ktorý neuhradí cenu za ubytovanie za I. platobné obdobie v stanovenej lehote splatnosti, t.j. do 5.9. alebo ju uhradí pod nesprávnym variabilným symbolom, sa nebude rušiť ubytovanie. Študent za oneskorenú platbu resp. za nesprávnu stanovenú výšku platby uhradí úrok z omeškania a zmluvnú pokutu.