Prejsť na obsah
Verejnosť

    6 tímov      4 školy       3 krajiny     2 témy     1 idea

Ústav manažmentu STU v Bratislave v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou, Mestom Brno, Masarykovou univerzitou, VUT a Mendelovou univerzitou v Brne spustili 6. ročník medzinárodnej študentskej súťaže MUNISS, ktorá prostredníctvom kreatívnych a inovatívnych ideí a nápadov študentov, rieši aktuálne výzvy v mestách Bratislava a Brno. Je to platforma, kde študenti z dvoch krajín využívajú svoj potenciál pre “svoje” mesto. Tento rok je partnerom aj mesto Viedeň - zatiaľ v pozícii pozorovateľa. Naplno sa dp súťaže zapojí ďalší rok.

Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Magistrát mesta Brno v rámci 6. ročníka MUNISS zdieľajú spoločnú ideu “byť SMART”.  Vybrali dve témy a dve lokality, pre ktoré zmiešané medzinárodné študentské tímy hľadajú vhodné “smart” riešenia. Na slovenskej strane sa projekt realizuje pod gesciou hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré túto súťaž financuje. Projekt MUNISS na tému „SMART CITY“ rozbehlo úvodné podujatie koncom minulého roka v Brne  v rámci zasadnutia Politickej rady stredoeurópskeho regiónu CENTROPE.

„Hlavné mesto sa teší na  reálne SMART výstupy tohto projektu v júni 2017. Mesto je následne pripravené úspešné výstupy projektu prispievajúce k zvyšovaniu kvality života občanov implementovať v rámci rozvoja "SMART CITY", čo je súčasne jedným zo strategických cieľov Bratislavy,“  povedala počas otvorenia námestníčka primátora hlavného  mesta SR Bratislava Ľudmila Farkašovská.

Hneď v rámci úvodného stretnutia si študenti prezreli aj Výstavisko Brno, ktoré chce na "smart" v rámci zadania pre študentov zmeniť Magistrát Brna. Mali možnosť spoznať krásu, ktorú skrýva areál výstaviska, a to pôvodné pavilóny vyhlásené za priemyselné pamiatky. Následne sa študenti stretli s viceprimátorom mesta Brno Matejom Hollanom, ktorý im priblížil víziu mesta Brno.

Ďalšie študentské tímy riešia zadanie Magistrátu Bratislava -  riešia návrh konceptu rozvoja pre územie Obchodnej ulice a širšieho okolia s využitým princípov smart city/rozumného mesta s dôrazom na praktickú aplikáciu a pozitívny dopad na kvalitu života v meste. Inovácie zavedené do riešení problémov a výziev Bratislavy budú môcť prispieť k napredovaniu konceptu “SMART CITY” v rámci agendy hlavného mesta.

Cieľom tohto medzinárodného študentského projektu MUNISS je predovšetkým prepojenie vzdelávania s praxou, prehĺbenie spolupráce medzi univerzitami a mestami Brno a Bratislava, ako aj zlepšenie zdieľania poznatkov medzi študentmi. Pridaná hodnota projektu spočíva v unikátnom spôsobe spolupráce, kde sa stretáva realita územia s kreatívnym prístupom talentovaných študentov. Benefitovať tak môžu všetky dotknuté strany -  mestá podnietia tvorbu “smart” riešení a študenti sa stretnú s praxou. Lídri tímov získajú skúsenosti s vedením tímu a víťazný tím na Slovensku získa odmenu 1 400 €.

Súťaž bude trvať od decembra 2016 do júna 2017, kedy budú v každom meste vybrané víťazné riešenia. Zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa projektu zúčastňujú predovšetkým študenti odboru Priestoré plánovanie z Ústavu manažmentu a Fakulty architektúry. Slovenská technická univerzita v Bratislave reprezentuje Bratislavu a Slovensko a  Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brne a Mendelova univerzita v Brne sú zástupcami Brna a Českej republiky.

 Koordinátori projektu za STU Bratislava veria, že vybraní študenti sú svojou odbornou vybavenosťou a zameraním veľkým prínosom v zmiešaných medzinárodných tímoch. „Tešíme sa na riešenia, ktoré študenti navrhnú, a svoj potenciál prejavia pre rozumnejšiu (smart) Bratislavu a Brno. Je možné, že svoje riešenia uvidia v praxi.“ povedal Ing.Vladimír Ondrejička, PhD., koordinátor projektu za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

A čo povedali lídri tímov o motivácii sa zapojiť do súťaže MUNISS?

Martin Gregor:

„Zapojenie do projektu MUNISS pre nás znamená možnosť zapojiť sa do zlepšenia situácie v priestore, v ktorom žijeme. Využiť naše odborné znalosti a skúsenosti a transformovať ich do prínosov pre spoločnosť.“

Monika Šteflovičová:

„Účasť na MUNISS pre nás znamená možnosť podieľať sa na riešení problémov, prípadne prispieť k lepšiemu životu v Bratislave. Tiež je to dobrý spôsob, ako sa spoznať s novými ľuďmi a naučiť sa niečo nové.“

Michal Hajduk:

„Myšlienka zapojiť študentov univerzít Braislavy a Brna do mestského diania a dať im možnosť nielen komentovať ale aj sa aktívne zapojiť pokladám za správnu vec a dobrý krok zo strany magistrátov, rád sa preto pričiním k spoločnému výsledku našeho tímu. „

 

Študenti na otvorení MUNISS projektu a počas prehliadky Výstaviska Brno:

prehliadka Vystaviska Brno otvorenie projektu MUNISS

 prehliadka Vystaviska Brno