Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita pokračuje v aktivitách na pomoc svojim študentkám a študentom z oblastí postihnutých vojnou na Ukrajine. STU zriadila transparentný účet na zabezpečenie akútnej pomoci, základných potrieb a na podporu ich štúdia.

Účet poslúži na kumuláciu finančných prostriedkov, ktoré budú využité na zabezpečenie akútnej pomoci a základných potrieb študentiek a študentov STU postihnutých vojnou na Ukrajine – na úhradu stravy, ubytovania, podpory štúdia a aktivít súvisiacich so štúdiom. Nepôjde o poskytovanie priamej finančnej podpory.

Žiadateľmi o podporu z príspevkov na tomto účte môžu byť súčasné študentky a študenti STU z oblastí dotknutých vojnou na Ukrajine, ktorí sa nachádzajú na Slovensku alebo sa na Slovensko presúvajú, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc s pokrytím nákladov súvisiacich so základnými životnými potrebami a štúdiom.

Prispieť je možné ľubovoľnou sumou na transparentný účet s číslom:

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0067 4410

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Finančné prostriedky z účtu sú určené na zabezpečenie:

-  základných životných potrieb
-  základných ubytovacích potrieb
-  základných zdravotných potrieb
-  základných potrieb súvisiacich so štúdiom.

O výške priznanej podpory z transparentného účtu bude rozhodovať Rada transparentného účtu STU v zložení: prorektor STU Ján Híveš, kvestor Rastislav Igliar, prodekanka SvF Katarína Gajdošová, prodekanka FCHPT Milena Reháková, Milan Husár z ÚM a zástupca študentov. Kontrolu zabezpečia prorektori STU Maximilián Strémy a Mikuláš Bittera.

Podrobnosti k procesu aplikácie žiadosti o pomoc z transparentného účtu budeme komunikovať.

Údaje o stave transparentného účtu sú dostupné na https://www.pokladnica.sk/sk/transparentne-ucty/detail?SK9081800000007000674410

Žiadosť o príspevok z transparentného účtu môžu študenti STU podávať zaslaním scanu vyplneného a podpísaného formulára na mailovú adresu STUpreUkrajinu@stuba.sk .

Foto: pixabay.com