Prejsť na obsah
Verejnosť

V nadväznosti na úspešnú  realizáciu projektu Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) z roku 2016 sa Slovenská technická univerzita v Bratislave zapojila do ďalšej výzvy  programu Erasmus+  a v júni 2017 jej bol schválený v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita /Spolupráca s partnerskými krajinami  nový projekt:  "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“.

Trvanie projektu: 26 mesiacov: 1.6.2017 - 31.7.2019

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity (113) v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bol schválený grant pre 10 inštitúcií z 8 partnerských krajín.

Na rozdiel od mobilít realizovaných v krajinách programu Erasmus+, administráciu a koordináciu projektu  Erasmus+ ICM zabezpečuje inštitúcia príjemcu grantu pre všetkých zapojených  projektových partnerov.

Partnerské krajiny a inštitúcie:
Brazilia, Sergio Arouca National School of Public Health (ENSP)
Čína, East China Normal University (ECNU)
Čína, Beijing University of Chemical Technology (BUCT)
Kanada, University of Alberta (UoA)
Kuba, Universidad Central " Marta Abreu" de Las Villas (UCLV)
Srbsko, University of Novi Sad (UNS)
Srí Lanka, International College of Business and Technology (ICBT)
Srí Lanka, University of Peradeniya (UP)
Ukrajina, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU khPI)
Vietnam, National University of Civil Engineering (NUCE)

Projekt je zameraný predovšetkým na podporu  prichádzajúcich (incoming) zahraničných študentov a zamestnancov z partnerských univerzít (67). Takisto 46 študentov a zamestnancov STU môže  v programovom období 2017 - 2019 vycestovať do niektorej z menovaných krajín. Výber bude podliehať kritériám stanovenými v spolupráci s garantmi jednotlivých „krajín“.

Zastrešujúci a koordinujúci útvar za STU: Útvar medzinárodných vzťahov STU

Dňa 19.7.2017 Útvar  medzinárodných vzťahov STU  zorganizoval prvé  projektové Erasmus+ stretnutie s STU garantmi spolupráce  ICM projektu. Stretnutia sa zúčastnili:
doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (Brazília, Čína) -   Fakulta  chemickej a potravinárskej technológie,
Dr. h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (Kanada, Kuba)-   Materiálovo-technologická  fakulta so sídlom v Trnave,
Ing. Jozef Bucha, PhD. (Srbsko) - Strojnícka fakulta,
a prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (Vietnam) - Stavebná fakulta.

Ďalšími garantmi spolupráce sú prof. Ing. Miroslav Bošanský (Ukrajina) zo Strojníckej fakulty a prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (Čína, Srí Lanka) z Ústavu manažmentu.

Všetci prítomní boli privítaní vedúcou Útvaru medzinárodných vzťahov Mgr. Renátou Mezeiovou, ktorá uvedené stretnutie otvorila. Inštitucionálny koordinátor Erasmus+ Ing. Ivan Prelovský, PhD. oznámil STU garantom schválenie grantu na realizáciu ICM projektu a poskytol  informácie o projektových aktivitách a podmienkach realizácie projektu. Na záver stretnutia boli v rámci diskusie  prekonzultované otázky týkajúce sa finančných pravidiel grantovej zmluvy.      

Prezentácia: tu


R. Mezeiová, vedúca Útvaru medzinárodných vzťahov
I. Prelovský, Erasmus+ inštitucionálny koordinátor