Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). 

EIT Manufacturing je najväčšou sieťou v oblasti priemyselnej výroby a podpory inovácií v Európe a prináša nové príležitosti pre inovátorov v európskom výskumnom a inovačnom priestore. V konzorciu je 49% priemyselných firiem, 32% univerzít a 19% výskumných organizácií. Pracovná skupina Olivera Moravčíka, prorektora STU pre strategické projekty, pripravovala našu účasť viac než 3 roky a STU tak aj na medzinárodnej úrovni potvrdzuje pozíciu slovenského lídra v oblasti univerzitného výskumu a inovácií.

Prestíž aj nové medzinárodné zdroje pre STU

Do roku 2030 má EIT Manufacturing ambíciu posilniť viac ako o 1 000 podnikov a univerzít s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti. Okrem centrály v Paríži pôsobí v celej Európe prostredníctvom inovačných centier so sídlom v Darmstadte, Göteborgu, Miláne, San Sebastiane a vo Viedni. Na podporu regionálnych inovačných systémov uvedie v budúcom roku do praxe portfólio aktivít v rámci EIT Regional innovation Scheme.

Rektor STU Miroslav Fikar uviedol, že "tento rok sme v pilotnom kole podali projekty v sume takmer pol milióna eur, do budúcnosti predpokládame podávanie projektov v násobne vyšších objemoch."

Nová znalostná a inovačná komunita EIT Manufacturing bola slávnostne otvorená minulý týždeň, 7. novembra 2019 v Paríži. Na inaugurácii sa zúčastnili najvýznamnejšie organizácie zo sektora pokročilej priemyselnej výroby v Európe, medzi nimi napríklad spoločností Siemens, Whirlpool, Volvo, Festo a Magna. 

Za Slovenskú republiku a Slovenskú technickú univerzitu sa na inauguračnom podujatí zúčastnili rektor STU Miroslav Fikar (na fotografii vľavo) a prorektor pre strategické projekty a rozvoj STU Oliver Moravčík (na fotografii vpravo).

„EIT Manufacturing posilní globálnu úlohu Európy vývojom riešení ako reakciu zásadné výzvy a zameranie sa na udržateľnú výrobu. V spolupráci s poprednými podnikmi, vzdelávacími a výskumnými organizáciami EIT Manufacturing podporí inovácie a dodá nové udržateľné výrobné produkty a služby pre Európu a jej občanov,“ uviedla na otváracom podujatí Agnès Paillard. 

Klaus Beetz, CEO EIT Manufacturing, vysvetľuje, že „naším cieľom je spojiť subjekty pôsobiace v sektore priemyselnej výroby v Európe v inovačných ekosystémoch prostredníctvom spojenia inovácií, podnikania a transformácie podnikania v inovačných centrách. To všetko pri podpore transformácie výroby na digitálne, ako aj na obehové hospodárstvo. Toto sú výzvy dnešného sveta. Urobiť z Európy vzor pre trvalo udržateľnú výrobu vo svete.“

Výrobný sektor v EÚ a na Slovensku

Výrobný sektor zamestnáva v EÚ takmer 30 miliónov ľudí v 2,1 milióna podnikoch a predstavuje takmer 20% celkového HDP. V súčasnosti čelí rýchlym zmenám a technologickým výzvam a tiež potrebe podpory cirkulárnej ekonomiky.

Tieto trendy predstavujú obrovskú výzvu aj pre slovenskú ekonomiku, ktorú  ťahá dopredu najmä priemyselná výroba, v rámci EÚ patríme do prvej trojky krajín s najvyšším podielom priemyselnej produkcie. V roku 2018 sme na Slovensku mali takmer 74 500 podnikov pôsobiacich v sektore priemyselnej výroby (12,5% z celkového počtu podnikov na Slovensku), pracovalo v nich takmer 25% ekonomicky aktívneho obyvateľstva a celé odvetvie tvorí až 40% HDP v SR.

Slovenskej ekonomike a špeciálne priemyslu sa darí, no vážnym problémom je nedostatok pracovnej sily a celé odvetvie stojí pred veľkou výzvou: ako rozšíriť výskumnú a vývojovú kapacitu firiem a transformovať „montážne haly“ na firmy s vyššou pridanou hodnotou priemyselnej produkcie.

STU a EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je jedným z kľúčových partnerov EIT Manufacturing, vnímame túto platformu ako významný nástroj na podporu rastu pridanej hodnoty v sektore priemyselnej výroby, zvýšenie úrovne inovačných aktivít a podporu reintegrácie znalostného trojuholníka, čo môže mať kľúčovú a dôležitú úlohu nie len pre STU, ale tiež pre inovačný ekosystém na Slovensku celkovo. EIT Manufacturing bude podporovať excelentnosť výrobných zručností a talentov, pracovať na úplnej digitalizácii výroby a podporovať udržateľnú výrobu.

Aby EIT Manufacturing splnil svoje ciele do roku 2026, bude:

- vzdelávať, trénovať a rekvalifikovať 50 000 ľudí

- trénovať 1 500 ľudí, aby sa stali tzv. entrepreneurial leaders vo výrobných podnikoch

- podporovať a motivovať 1 000 začínajúcich podnikateľov

- podporovať 80 tzv. gree start-upov

- poskytovať 20% mieru rastu spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na programe Business Creation

- podporí uvedenie na trh 350 nových výrobkov a služieb súvisiacich s priemyselnou výrobou.

 Viac: www.eitmanufacturing.eu

---

O EIT Manufacturing

EIT Manufacturing je znalostno-inovačná komunita 50 organizácií z oblasti vzdelávania, priemyselnej praxe a výskumu, medzi ktoré patria organizácie ako Volkswagen, Volvo, Francúzska komisia pre alternatívne energie a atómovú energiu (CEA), Siemens, Whirlpool Europe, Chalmers University, TU Wien, STU v Bratislave, Tecnalia, RISE, INESCTEC a iní. Táto komunita je podporovaná a financovaná Európskym Inštitútom Inovácií a Technológií (EIT), orgánom EÚ, ktorý je zriadený s cieľom posilniť schopnosti inovátorov premieňať svoje najlepšie nápady na výrobky, služby a pracovné miesta pre Európu.

EIT Manufacturing má ambicióznu víziu byť vodcom v oblasti inovácií v priemyselnej výrobe tým, že spája výrobné subjekty naprieč Európou v inovačných ekosystémoch, ktoré pridávajú európskym výrobkom, procesom, službám jedinečnú hodnotu a inšpirujú k vytvoreniu globálne konkurencieschopnej a udržateľnej výroby.

 

O EIT - Európsky inovačný a technologický inštitút

ETI bol založený v roku 2008 s cieľom stimulovať schopnosť Európy inovovať. Je to jedinečná iniciatíva EÚ, jediná, ktorá plne integruje podnikanie, vzdelávanie a výskum. Inštitút podporuje rozvoj dynamických paneurópskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a spoločnosťami – EIT Knowledge and Innovation Communities. Každá z nich je venovaná riešeniu konkrétnej globálnej výzvy a bolo vytvorených osem znalostných a inovačných komunít (KIC): EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing, EIT RawMaterials, EIT Urban Mobility. STU v Bratislave je riadnym členom EIT Manufacturing a asociovaným členom EIT RawMaterials.

 

O STU - Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je najlepšou technickou univerzitou na Slovensku. Svetové rebríčky uvádzajú STU ako najlepšiu technickú univerzitu na Slovensku a tretiu najlepšiu na Slovensku av Českej republike. STU ponúka vzdelávanie v technických odboroch a zapája študentov do prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, materiálových technológií, chémie a potravinárskych technológií.