Prejsť na obsah
Verejnosť

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku a osobitne v Bratislave, rektor STU na odporúčanie Krízového štábu STU rozhodol o prerušení kontaktnej prezenčnej výučby a prechode na dištančnú formu výučby s účinnosťou od pondelka 5. októbra 2020 a zároveň rektor STU dôrazne odporúča študentom zo Slovenskej republiky a aj  zahraničným študentom študijných programov prvého a druhého stupňa opustiť ubytovacie zariadenia STU najneskôr do 09.10.2020.

Neopustením ubytovacieho zariadenia STU sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb.

Celkovo na STU v tejto chvíli evidujeme 9 pozitívnych prípadov ochorenia C-19, z toho jeden je ubytovaný na internáte (ŠD Mladosť). Existuje dôvodný predpoklad, že počet prípadov bude ďalej rásť, a preto sme pristúpili k prechodu na dištančnú výučbu ako k preventívnemu opatreniu. 

Organizácia výučby

Rektor STU rozhodol, že všetky vzdelávacie činnosti v študijných programoch prvého a druhého stupňa budú od 5. októbra realizované dištančnou metódou

V prípade študentov končiacich ročníkov druhého stupňa štúdia, môže dekan fakulty, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu študentom povoliť individuálnu prácu v laboratóriu. Počet osôb laboratóriách musí rešpektovať aktuálne rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

O metóde štúdia v študijných programoch tretieho stupňa štúdia rozhodne zodpovedný zamestnanec tak, aby bola umožnená najmä projektová a vedecká časť štúdia.

Každé pracovisko STU, na ktorom prebieha vzdelávacia činnosť (napr. ústav, katedra, atď.) je povinné určiť zamestnanca, ktorý bude plniť úlohy technického koordinátora pre dištančné vzdelávanie zodpovedného za usmerňovanie ostatných zamestnancov príslušného výučbového pracoviska v oblasti dištančného vzdelávania.

Ubytovanie na internátoch 

Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 9. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im ŠD bude držať miesto, ktoré im zostane k dispozícii, keď sa pandemické opatrenia uvoľnia a bude možné vrátiť sa späť na internáty. 

Zároveň sa nemusia kompletne vysťahovať, stačí, aby si zobrali veci, ktoré potrebujú k bežnému životu či štúdiu, ostatné vybavenie si môžu v izbe nechať. Študenti, ktorí podpíšu dodatok, získajú stopercentnú zľavu na poplatok za ubytovanie v novembri a decembri 2020. V prípade, že ubytovacie zariadenie bude zatvorené aj po 01.01.2021, študent bude platiť vždy len za prvý mesiac daného kalendárneho štvrťroka.

FAQ:

"Prečo musím zaplatiť poplatok za ponechanie izby, keď v nej reálne bývať nebudem bývať?"

Poskytnutie zľavy z ubytovania na úrovni 2/3 za štvrťročnú platbu je môžné dôvodne považovať za ekonomicky primeraný kompromis, najmä s ohľadom na potrebu udržiavať internáty v prevádzke aj počas karantény. V prípade, že študent na túto ponuku nebude reflektovať, stále má aj druhú možnosť odubytovať sa z internátu.

"Naozaj musím odísť už teraz? Čo ak sa rozhodnem ostať na internáte?"

Neopustením ubytovacieho zariadenia STU sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb. Je totiž pravdepodobné, že v krátkom čase môže nastať jeden z týchto scenárov:
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o uzavretí internátov (všetci študenti budú musieť odísť).
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe (brány sa uzavrú, študenti ostanú na izbách v karanténe).
  • Rektor vydá pokyn na uzavretie internátov (podobne ako v marci 2020).

Celé znenie príkazu rektora STU 07/2020