Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov. V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96 500 eur.

Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov excelentných tímov mladých výskumníkov STU. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. „Tým sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti,“ povedal prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Alojz Kopáčik.

O podporu z grantovej schémy sa mohli uchádzať mladí výskumníci do 33 rokov veku - študenti dennej formy doktorandského štúdia a vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU do troch rokov od skončenia tretieho stupňa štúdia. Členovia riešiteľského kolektívu musia byť minimálne z dvoch fakúlt STU.

Maximálna suma, o ktorú bolo možné požiadať, je 5 000 eur na projekt. Ak projekt rieši výskum zameraný na niektorú z tém informačné a komunikačné technológie, materiálový výskum, nanotechnológie, priemyselné technológie, biomedicína a biotechnológie, udržateľná energetika a energie, životné prostredie, pôdohospodárstvo, môžu riešitelia požiadať o sumu až vo výške 7 000 eur.

V roku 2021 sa do programu zapojilo 6 fakúlt (o dve viac, ako minulý rok), ktoré spoločne vytvorili 15 tímov - o osem viac ako vlani. Projekty posudzovali hodnotitelia nominovaní fakultami a dvaja externí hodnotitelia. Na základe posúdenia hodnotiteľov boli projekty zostavené do poradia podľa získaného počtu bodov.

Finančnú podporu získalo prvých 7 projektov, v celkovej sume 45 500 eur. Hlavní riešitelia projektov sú štyria z FCHPT a po jednom z SjF, SvF a FEI. Predpokladaný začiatok riešenia projektu je 1. september 2021. Riešenie projektov treba ukončiť do 31. augusta 2023.

V roku 2021 sa uskutočnil už 12. ročník výzvy Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov.

Program na podporu mladých výskumníkov motivuje mladých zamestnancov univerzity zapojiť sa do získavania grantov na vlastnú výskumnú činnosť. Program je financovaný z vlastných zdrojov univerzity.  „Umožňuje väčšiemu množstvu mladých výskumníkov získať skúsenosti a zručnosti, ako pripraviť kvalitný návrh žiadosti o grant, v priebehu riešenia projektu získať skúsenosti s napĺňaním aktivít projektu a na záver zručnosti, ako zúčtovať pridelené finančné prostriedky a napísať záverečnú správu,“ vysvetlil prorektor Alojz Kopáčik. V tomto ročníku bolo celkovo podaných 133 projektov, podporu získa 51 z nich v celkovej výške 51 000 eur.