Prejsť na obsah
Verejnosť

Poverený rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík dnes vymenoval sedem nových docentiek a docentov. Traja pôsobia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, dvaja na Materiálovotechnologickej fakulte, nových docentov získala aj Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta architektúry a dizajnu.

Menovacie dekréty s akademickou hodnosťou docent prevzalo z rúk povereného rektora Olivera Moravčíka sedem pedagógov. „To najvzácnejšie, čo na univerzite máme, sú vysoko kvalifikovaní učitelia. Dosiahli ste stupeň, ktorý vás oprávňuje garantovať študijné programy. Máte možnosť vytvárať vlastné výskumné tímy a motiváciu, aby ste dosiahli cieľ každého vysokoškolského pedagóga, ktorým je profesúra. Máte na to všetky predpoklady – ste mladí, ambiciózni, motivovaní a verím, že zostanete našej alma mater verní. Máte možnosť pohybovať sa v zahraničí, u partnerov v priemysle. Využite to a prispejte k vedeckému výtlaku a úspechu STU, aby sme boli v oblasti technického a inžinierskeho vzdelávania absolútna jednotka,“ povedal v príhovore k novým docentom profesor Moravčík.

Doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. sa stal docentom v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály. Pôsobí na Ústave výrobných technológií  Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.

Novým docentom v odbore habilitačného konania a inauguračného konania analytická chémia je  doc. Ing. František Čacho, PhD. z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. je docentom v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektroenergetika. Pôsobí na Ústave elektroenergetiky  a aplikovanej elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Doc. Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. habilitovala v odbore chémia a technológia požívatín, Ústav potravinárstva a výživy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. je docentkou v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Doc. Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. habilitoval v odbore výrobná technika, pôsobí na Ústave výrobných technológií, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Doc. Ing. Tomáš Soták, PhD. je docentom v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chemické technológie, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie,  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.