Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedecká rada STU v pondelok 15. marca 2021 schválila súbor dokumentov nového vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bol to rozhodujúci krok prijímania tohto dôležitého rámca zabezpečovania kvality vzdelávania, tvorivých a ďalších činnosti v rámci našej univerzity. STU sa začne novým vnútorným systémom kvality riadiť už od 1. apríla 2021.

Vnútorný systém kvality je súbor dokumentov, ktoré upravujú nový spôsob modernej správy našej univerzity, jej zodpovedného riadenia na všetkých stupňoch a vytvárania tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov formou postupného skvalitňovania vnútorných procesov a služieb v súlade s európskymi štandardmi a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Prijatie tohto systému v podmienkach STU vyplýva nielen zo zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. „Je to prirodzená ambícia našej univerzity v záujme toho, aby poskytovala kvalitné univerzitné vzdelávanie podľa najvyšších medzinárodných štandardov postavené na aktívnej účasti študentov na vedeckom výskume, umení a ďalšej tvorivej inžinierskej činnosti, orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe,“ vysvetlil rektor STU Miroslav Fikar.  

Prijatá politika kvality má tiež za cieľ neustále zvyšovať úroveň našej univerzity a jej pozitívny vplyv na spoločnosť sústavným skvalitňovaním poskytovaných služieb vo výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti a transferom výsledkov výskumu a know-how univerzity do podnikateľského prostredia. Malo by sa tak diať v duchu akademického partnerstva medzi zamestnancami, študentmi, absolventmi, zamestnávateľmi a ďalšími záujmovými skupinami.

Politiku kvality STU napĺňajú a rešpektujú všetky súčasti STU. Na jej napĺňaní sa podieľajú všetci pracovníci univerzity, čím sa stávajú spoluzodpovednými za kontinuálne zlepšovanie sa nielen svojej súčasti, ale i celej univerzity. Do praxe sa premieta prostredníctvom systému riadenia kvality, ktorý je koordinovaný Radou pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU.

K predpisom vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU sa 1. marca 2021 vyjadril Akademický senát STU a 15. marca 2021 ich schválila Vedecká rada STU.

Ide o dokumenty:

Politika kvality STU v Bratislave,

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU v Bratislave,

Rada študijného programu na STU v Bratislave,

Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných programov na STU v Bratislave, Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na STU v Bratislave,

Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na STU v Bratislave

Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU v Bratislave.

Pribudnú k nim ešte Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov. Tento vnútorný predpis by byť prerokovaný a schválený v druhom štvrťroku 2021.