Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Oliver Moravčík dnes odovzdal menovací dekrét novému kvestorovi STU Rastislavovi Igliarovi. Stalo sa tak na základe úspešného výberového konania, v ktorom Rastislav Igliar získal prevažnú väčšinu hlasov členov komisie.

Mgr. Rastislav Igliar bol poverený výkonom funkcie rektora od 10. septembra. Predtým bol na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave riaditeľom projektového strediska, kde zodpovedal za projekty v rámci STU a za Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). 

 

„Spolieham sa na Vaše správne rozhodnutia v tomto neľahkom období,“ povedal novému kvestorovi pri odovzdávaní menovacieho dekrétu rektor Oliver Moravčík.

V minulosti Rastislav Igliar pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Má vyše osemnásťročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov a programov financovaných predovšetkým z Európskej únie. Jeho profesionálne skúsenosti pokrývajú začatie projektov, nezávislé medzinárodné hodnotenia, procesy verejného obstarávania, implementáciu projektov a programu, monitorovanie a úspešné ukončovanie projektov.

Pôsobil ako zástupca Riadiaceho orgánu programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ 2007-2013 (100 mil. eur), vyjednávača s EÚ v súvislosti s prijatím Partnerskej Dohody na roky 2014-2020 alebo ako programový manažér pre prioritnú os na podporu riadenia rizík , núdzový manažment a odolnosť voči mimoriadnym udalostiam postihnutým zmenou klímy (OP Kvalita životného prostredia 2014-2020, 360 mil. eur). Od roku 2013 inicioval a riadil investičný projekt „Aktívna ochrana pred povodňami“ v hodnote 160 mil. eur. Po úspešnom období podpory dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov od roku 2017 pôsobil ako generálny riaditeľ zodpovedný za Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (program v objeme 2,2 mld. EUR) a jeho portfólio pokrývalo aj aktivity v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré súviseli so vzdelávaním (460 mil. eur).

Je aktívnym členom v rámci IPMA Slovakia, členom výboru Spoločnosti pre projektové riadenie, spolu zakladal Project Management Institute - PMI Slovakia Chapter a je držiteľom certifikátu PRINCE 2.  Štúdium absolvoval na Fakulte Managementu Univerzity Komenského, Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a pokračuje vo svojich štúdiách. Aktuálne je zapísaný aj na Massachusetts Institute of Technology, kde sa venuje riadeniu inovácií (MIT Bootcamp Innovation Leadership).