Prejsť na obsah
Verejnosť

Poradie najlepších vysokých škôl na Slovensku vyjadruje rebriček UniRank™. 

Z jeho hodnotenia pre rok 2019 vyplýva, že STU je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku.

Rebríček posudzuje univerzity  na základe určitých kritérií. Hodnotené slovenské univerzity sú poverené, licencované alebo akreditované príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania. Zároveň ponúkajú minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie (bakalárske) alebo postgraduálne tituly (magisterské alebo doktorandské tituly) a taktiež poskytujú kurzy v dennej, externej alebo dištančnej forme. Hodnotenie obsahuje recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta.


Najlepšie univerzity na Slovensku:

 • Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Paneurópska vysoká škola
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Vysoká škola podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom
 • Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
 • Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 • Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica
 • Akadémia médií v Bratislave

  Najlepšie univerzity v ČR:
 • Univerzita Karlova
 • Masarykova univerzita
 • České vysoké učení technické v Prahe
 • Vysoké učení technické v Brne
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe

TOP svetové univerzity:

 • MIT, USA
 • Harvard Universiy, USA
 • Stanford University, USA

(zdroj - www.4icu.org)