Prejsť na obsah
Verejnosť

V uplynulých mesiacoch kolektívy vedeckých pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podali 10 žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. STU reagovala na výzvu Operačného programu Výskum a vývoj 2007 - 2013 v dvoch opatreniach:


- 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji,
- 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.

Dňa 16. 12. 2008 boli na stránkach agentúry MŠ SR zverejnené zoznamy schválených žiadostí o NFP vo vyššie uvedených opatreniach.

STU bola úspešná v 6 projektoch, z toho v opatrení 4.1 boli úspešné 4 projekty:

1. Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby
2. Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
3. Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
4. Centrum excelentnosti integrálnej protipovodňovej ochrany územia

a v opatrení 2.1 boli úspešné 2 projekty:

1.Centrum excelentnosti 5-osového obrábania
2. Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov

Úspešným riešiteľom projektov srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri riešení projektov.

Zoznamy s úspešnými projektmi sú dostupné na stránke: http://www.asfeu.sk/aktuality/zoznam-schvalenych-projektov/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/