Prejsť na obsah
Verejnosť

Útvar medzinárodných vzťahov STU zorganizoval dňa 19.9.2017 stretnutie so zahraničnými študentmi na Erasmus+ študijných pobytoch na STU v Bratislave v zimnom semestri akademického roka 2017/18. Cieľom ústretového stretnutia bolo poskytnutie  komplexných informácií  zahraničným študentom  prichádzajúcim na Erasmus mobilitu na STU. 

Podujatie  bolo otvorené úvodným príhovorom vedúcej Útvaru medzinárodných vzťahov STU (ÚMV STU), Mgr. R. Mezeiovou.  Účastníkov  podujatia na pôde STU privítal  prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Š. Stanko, PhD., ktorý v úvodnej  časti programu prezentoval  Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Zároveň  Erasmus+ inštitucionálny koordinátor Ing. I. Prelovský, PhD. poskytol zahraničným študentom   informácie o Slovensku, univerzite a systéme štúdia.

Organizačné a administratívne náležitosti ako aj  ďalšie informácie, ktoré budú  zahraničným študentom pri ich pobyte na našej univerzite užitočné a zároveň potrebné  po ich návrate z Erasmus študijného pobytu na  ich alma mater boli prezentované  novými pracovníkmi  ÚMV STU Mgr. I. Gregorovou a Mgr. D. Štepanovičom.  Na záver akcie vystúpila Bc. Zuzana Škutilová, prezidentka Erasmus Student Network (ESN), ktorá zahraničným študentom predstavila  voľno-časové aktivity a celkovo pomoc a podporu, ktorú ochotne  a radi poskytujú študenti zapojení v ESN prichádzajúcim Erasmus+ študentom..

Program:
1. Privítanie zahraničných študentov a predstavenie zamestnancov ÚMV STU
2. Informácie o Slovensku, PR video  
3. Prezentácia o STU a Erasmus+ aktivitách  
4. Študijný systém na STU  
5. Informácia o ESN a praktické informácie  

Útvar medzinárodných vzťahov STU poskytol všetkým zahraničným  študentom  prezentačné materiály o Slovensku a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  spolu  s PR materiálmi  operátorov  Orange a Funfón.  

ÚMV STU  každoročne organizuje  stretnutia so zahraničnými Erasmus študentmi, ktoré otvárajú Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave medzinárodnému prostrediu v súlade s jej rozvojom stratégie internacionalizácie.   

Zahraničným Erasmus študentom ďakujeme  za účasť na seminári  a veríme, že akcia prispela k ich pozitívnym dojmom z ich príchodu na STU a úspešne zvládnu štúdium na našej vzdelávacej inštitúcii.  Zároveň je naším veľkým prianím, aby  zahraniční  študenti  šírili informácií o STU a celkovo o Slovensku  hlavne medzi  študentov a profesorov  svojej alma mater vo svojich domovských krajinách.