Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 29. marca 2017 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov (ÚMV) STU stretnutie s vybranými študentmi na Erasmus+ študijný pobyt na akademický rok 2017/18.

V rámci výberového konania, ktoré prebehlo v januári 2017, bolo fakultami a ústavom STU vybraných 307 študentov, ktorí chcú stráviť jeden alebo dva semestre na Erasmus+ mobilitnom pobyte v zahraničí. Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia (jeden alebo dva semestre) v krajinách  zapojených do programu Erasmus+,  pričom obdobie štúdia v zahraničí domáca univerzita plne uznáva a nahradí za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré vzniknú študentovi  v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí, podľa cieľovej krajiny.

Cieľom stretnutia bolo poskytnutie  užitočných informácií  študentom STU odchádzajúcich na mobilitný pobyt na zahraničné vysokoškolské partnerské inštitúcie (nominácia študenta, vyplnenie prihlášky, zmluva o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta, náležitosti pred vycestovaním, podmienky vyplácania grantu, atď.)

Dňa 31. marca 2017 zorganizovali zamestnanci ÚMV STU obdobné stretnutie so zahraničnými študentmi z Indie, študujúcimi na Strojníckej fakulte, na ktorom im boli individuálne vysvetlené postupy prihlásenia sa na zahraničnú inštitúciu v rámci programu Erasmus+ a náležitosti potrebné k ich  štúdiu v zahraničí.