Prejsť na obsah
Verejnosť

31.10.2009 je uzávierka podávania prihlášok do programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Nadácie Roberta Boscha pre mladých vedúcich pracovníkov zo Slovenska, Českej Republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska V rámci programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg absolvuje 25 mladých, nadpriemerne nadaných vedúcich pracovníkov verejného sektora (pracujúcich vo verejnej správe, príspevkových organizáciách, inštitúciách plniacich spoločensky dôležité úlohy, a pod.) 9 mesačný štipendijný pobyt v Nemecku. Štipendisti počas tohto pobytu pracujú v partnerských inštitúciách, kde získavajú pracovné skúsenosti a nadväzujú nové pracovné kontakty. Zároveň majú možnosť ďalšieho vzdelávania počas sprievodných intenzívnych seminárov. Výber inštitúcií na pracovné stáže je koncipovaný najmä podľa predstáv a očakávaní štipendistov.
Tematické motto ročníka 2010/2011 znie “Žiť Európou – spoluvytvárať susedské vzťahy“. Úzka spolupráca krajín EÚ ako aj spolupráca s jej susedmi je predpokladom spoločnej Európy. Cieľovou skupinou programu sú mladí vedúci pracovníci, pracujúci v oblasti cezhraničnej spolupráce a medzinárodných vzťahov, ktorí prostredníctvom Carl Friedrich Goerdeler-vytvoria sieť kontaktov a partnerstvá určujúce budúcnosť. Očakáva sa, že títo mladí ľudia prinesú svojim domácim inštitúciám získané skúsenosti a medzinárodné kontakty.
On-line-prihláška:
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp
Podrobnosti o štipendijnom pobyte.
Kontakt pre prihlášku:
Marie-Lena May
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
Programmmitarbeiterin
Zentrum für Mittel- und Osteuropa der Robert Bosch Stiftung
Rauchstraße 17/18
10787 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-13
Fax: +49 (0)30 25 42 31-16
m.may@dgap.org
www.dgap.org