Prejsť na obsah
Verejnosť

Uzávierka podávania prihlášok je 31.3.2010.

Štipendiá poskytované Talianskou vládou
prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Obdobie užívania štipendia je akademický rok 2010-2011 (1.10.2010 - 30.9.2011). Pre doktorandské a master kurzy je povolené predĺženie do 31.marca 2012.
Kandidát môže žiadať o nasledovné typy štipendií:
· Krátke jazykové kurzy - Corsi brevi di lingua
· Jednotlivé univerzitné kurzy - Corsi universitari singoli
· Magisterské kurzy - Corsi di laurea
· Kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl - Corsi di alta formazione artistica e musicale
· Kurzy talianskeho jazyka a kultúry určené pre učiteľov a profesorov taliančiny a študentov zapísaných najmenej v 3. ročníku, ktorí urobili aspoň jednu skúšku z talianskeho jazyka; kurzy prebiehajú na univerzitách: Universita per Stranieri di Siena, di Perugia a Roma Tre.
· Postgraduálne kurzy - Corsi post-universitari:
Ø Master
Ø Vedecké doktoráty
Ø Špecializované školy
· Výskumné aktivity - je nevyhnutný akceptačný list vyučujúceho alebo akademickej inštitúcie.
Dĺžka štipendia:
· štipendiá sú udeľované v dĺžke 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov (uprednostňujú sa žiadosti v dĺžke 6 alebo 9 mesiacov),
· krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej kultúry v trvaní 1, 2, alebo 3 mesiacov.
Výška štipendia na jeden mesiac je 620 € a bude vyplácané raz za tri mesiace (v druhom mesiaci trimestra). Štipendiá na 1 - 2 mesačné jazykové kurzy budú vyplácané počas štipendijného pobytu. Štipendista musí rátať s vlastnými finančnými prostriedkami do vyplatenia štipendia. Súčasťou štipendia je zdravotné poistenia počas poberania štipendia, ktoré hradí Ministerstvo zahraničných vecí Talianska. Cestovné náklady štipendistom uhrádza MŠ SR v zmysle bilaterálnej dohody.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí spĺňajú kritériá:
· znalosť talianskeho jazyka, ktorú overí:
1. Skúška na Talianskom kultúrnom inštitúte, Kapucínska 7, Bratislava (v termíne od 22.2.2010 do 31.3.2010 v pondelok až štvrtok od 10,00 - 12,30 a 14,00 - 16,00).
Termín je potrebné dohodnúť na tel. čísle: 02/5930 7111.
2. Lektor vyslaný Ministerstvom zahraničných veci Talianskej republiky (Filozofická fakulta UK Bratislava: Dott. Pantaleo Luceri; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Dott.ssa Simonetta Giulianelli; Gymnázium Ladislava Sáru: Dott.ssa Ermina Meli). Overovanie znalosti talianskeho jazyka sa netýka prihlášok na krátke jazykové kurzy a na kurzy, ktoré sa budú celé konať v anglickom jazyku.
· vzdelanie
Kandidáti musia mať ukončené vzdelanie, ktoré je požadované na zápis na vybranú inštitúciu.
· vek
V čase štipendijného pobytu má mať poberateľ štipendia najmenej 18 rokov. Na základe Bilaterálnej dohody medzi Talianskom a Slovenskou republikou sa môžu uchádzať o štipendium uchádzači do veku 40 rokov (vekový limit sa nevzťahuje na učiteľov vyučujúcich taliansky jazyk).

Spôsob a termín podania žiadosti o štipendium
Žiadosť sa podáva v dvoch krokoch:
1. vyplnenie interaktívneho online formuláru
Viacjazyčný interaktívny formulár je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp, kde je potrebné sa zaregistrovať. Termín podávania online žiadostí je stanovený na obdobie 22. 2. - 31. 3. 2010. Posledný termín pre odoslanie online formuláru je 31. 3. 2010. K online formuláru je nutné priložiť aj elektronickú formu občianskeho preukazu. Žiadosť bude skontrolovaná a kandidát bude vyzvaný k druhému kroku.
2. najneskôr do 10. 4. 2010 doručiť na Taliansky kultúrny inštitút
- vytlačený formulár žiadosti
- certifikát o znalosti taliančiny,
- čestné prehlásenie o vzdelaní (formulár je možné vyplniť na stránke http://www.comuni.it/autocertificazione/certificati/studio.htm),
- 2 odporúčania z domovskej univerzity v slovenskom a talianskom jazyku (alebo v slovenskom a anglickom jazyku),
- akceptačný list od talianskeho profesora zo vzdelávacej inštitúcie v Taliansku (neplatí pre jazykový kurz),
- motivačný list v slovenskom a talianskom jazyku.

Obnovenie štipendia
O obnovenie štipendia je možné požiadať na pokračovanie alebo na ukončenie viacročného štúdia (magisterské kurzy, špecializácie, vedecké doktoráty). Štipendisti, ktorí žiadajú o obnovenie kvôli zápisu do 2. ročníka magisterského kurzu musia mať zložené najmenej 2 skúšky z 1. ročníka. Pri ďalších obnoveniach musia zložiť všetky skúšky z predošlých rokov a dve skúšky z prebiehajúceho akademického roka. Okrem toho, že štipendista vyplní online formulár, musí zaslať e-mail na Taliansky kultúrny inštitút (milan.bariak.iic@esteri.it) so zoznamom o vykonaných skúškach.

Univerzity a vyššie odborné vzdelávacie inštitúcie, na ktorých možno realizovať štipendijný pobyt:
· Univerzity, univerzitné inštitúty a vysoké technické školy;
· Vyššie umelecké a hudobné odborné školy
· Reštaurátorské inštitúty
· Národná škola kinematografie
· Vedecké centrá alebo laboratóriá, knižnice, archívy a múzeá prepojené na univerzitné a postgraduálne kurzy, na ktoré by mal byť kandidát povinne zapísaný.
Štipendium nemôže byť poskytnuté na navštevovanie kurzov na:
- zahraničných inštitúciách (univerzity, akadémie, knižnice, školy akéhokoľvek typu), aj keď majú sídlo v Taliansku,
- privátnych vedeckých centrách a laboratóriách, ktoré sú uznané.
Výnimkou je Európsky Univerzitný Inštitút (medzivládna univerzitná inštitúcia prepojená na inštitúcie Európskej únie) a neštátne univerzity právne uznané, ktoré udeľujú akademické tituly uznané v Taliansku.

Kompletnú výzvu v talianskom jazyku a anglickom jazyku nájdete na http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/
V prípade otázok (registrácia online, podkladové materiály a pod.) sa obráťte na Taliansky kultúrny inštitút:
Mgr. Milan Bariak
E-mail: milan.bariak.iic@esteri.it
Tel.: +421 2 59 30 71 13 (Pondelok - Štvrtok: 10:00 - 12:00)
Fax: +421 2 59 30 71 19
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Kapucínska 7
811 03 Bratislava

Informácie o ďalších štipendiách.