Prejsť na obsah
Verejnosť
24.11. 2010 o 16:00 je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Národného štipendijného programu na pobyty v letnom semestri 2010/2011.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poverilo SAIA, n. o., zorganizovaním mimoriadneho výberu štipendistov.V rámci podpory môže ísť o vyslania študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (resp. z ústavov SAV) do zahraničia, ako aj o prijatia študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov a výskumníkov zo zahraničia na pobyty na Slovensku (slovenskí výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia sa môžu uchádzať len o cestovné granty).

Pobyty podporené z NŠP štipendiom a/alebo cestovným grantom:
- študenti: najskôr od 1. 2. 2011 a najdlhšie do 30. 6. 2011
- doktorandi, výskumníci a vysokoškolskí učitelia: najskôr od 1. 2. 2011 a najdlhšie do 31. 8. 2011
(Presné trvanie musí byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste uchádzača.)

Podrobné informácie o podmienkach, ako aj on-line žiadosť o štipendium nájdu záujemcovia na webstránke programu www.stipendia.sk

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je 24. novembra 2010 do 16,00 hod. CET (stredoeurópsky čas). Žiadosti, ktoré nebudú riadne podané a doručené v zmysle podmienok programu do termínu uzávierky a nekompletné žiadosti nebudú posudzované.

O výsledku výberu budú uchádzači informovaní e-mailom do konca roka 2010. Ďalšie organizačné náležitosti súvisiace s vyplácaním štipendia v rámci tejto výzvy (vystavenie dekrétov o udelení štipendia, resp. dohôd o udelení štipendia, spôsob vyplácania štipendia a predkladanie správ z pobytu) zabezpečí po výbere ministerstvo (priamo, alebo prostredníctvom poverenej organizácie).