Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky (NŠP) na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2014/2015.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2014 do 16:00.

Pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas inžinierskeho/magisterského štúdia, resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia a vysokoškolskí pedagógovia, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

NŠP je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Podrobné informácie o programe sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

V prípade otázok týkajúcich sa NŠP sa môžete obrátiť priamo na administrátorov tohto programu: Lucia Žišková (lucia.ziskova@saia.sk) - uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk) - uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2015, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2015/2016.