Prejsť na obsah
Verejnosť

Stanovisko rektorov výskumných univerzít k Operačnému programu výskum a inovácie:

Vítame, že Riadiaci orgán začal kontrolu procesu hodnotenia projektov predložených v rámci výzvy Dlhodobý strategický výskum (DSV), vrátane výberu hodnotiteľov.

Sme presvedčení, že práve „oprava“ hodnotiaceho procesu je jediný možný spôsob ako naplniť ciele výzvy, operačného programu i Stratégie inteligentnej špecializácie, a tak zachrániť nielen predmetnú výzvu, ale aj samotný Operačný program Veda a inovácie v hodnote 2,2 miliardy eur pre Slovensko.

Výzva DSV je totiž z hľadiska čerpania eurofondov na vedu kľúčová, keďže čerpanie celého operačného programu značne mešká. Ak sa neodstránia pochybnosti a v krátkom čase sa nespustí čerpanie, Európska komisia môže pristúpiť k zníženiu objemu financií určených na vedu a výskum.

A to by nebolo dobré.

V Bratislave 27. 7. 2017

                                              

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                                                                              

rektor UK v Bratislave  

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV

                                              

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.                                                    

rektor STU v Bratislave                

 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor TUKE

                                                              

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                                                     

rektor UPJŠ v Košiciach

 

 Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka ŽU v Žiline

                                               .

 Dr.h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.                                      

rektorka UVLaF v Košiciach        

 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

rektor TU vo Zvolene

 

Dr.h.c Prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,

rektor SPU v Nitre

 

Stanovisko v pdf