Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava 15.8.2017

Stanovisko rektorov výskumných univerzít a SAV k tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok  14. augusta 2017:

Zástupcovia siedmich výskumných univerzít a Slovenskej akadémie vied sa v pondelok 14.8. 2017 stretli s ministrom školstva Petrom Plavčanom, aby s ním rokovali o ďalších krokoch smerujúcich k uvoľneniu zablokovaných štrukturálnych fondov na výskum a vývoj.

Rektori a zástupcovia SAV sa ohradzujú voči spôsobu, ktorým bola vedená včerajšia tlačová konferencia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po rokovaní s ministrom zostali všetci zástupcovia univerzít a SAV prítomní aj na tlačovej konferencii až dokonca, boli na nej uvedení ako partneri, ale neboli vyzvaní k slovu, aby verejne prezentovali svoje stanovisko.

Na rokovanie s ministrom školstva prišli zástupcovia univerzít a SAV s ôsmimi požiadavkami, pričom výsledkom stretnutia je zatiaľ dohoda na prvých štyroch bodoch, z ktorých najdôležitejšie sú dohoda na oprave pravidiel hodnotenia a výberu projektov, obnova práce Rady Výskumnej agentúry a urýchlené vyhlásenie zrušenej výzvy DSV. Znenie všetkých požiadaviek zástupcov univerzít a SAV je v priloženom dokumente.

Principiálnou požiadavkou rektorov bolo a naďalej zostáva, aby verejné prostriedky EÚ určené na výskum boli aj použité na výskum, a to primárne v tých slovenských inštitúciách, ktoré vedecký výskum reálne robia, a ktorými sú najmä verejné vysoké školy a SAV.

Zástupcovia univerzít a SAV v rámci 4 prijatých bodov akceptovali zrušenie výzvy DSV ako politické rozhodnutie, avšak s očakávaním, že ministerstvo školstva dodrží dohodu a pristúpi k vyhláseniu novej výzvy v čo najkratšom možnom čase. Rovnako akceptovali  návrh na verejné prezentácie projektov v snahe zvýšiť transparentnosť.

Vnímame tieto opatrenia ako prvé nevyhnuté kroky a dúfame, že práce na rozumnom a účelnom využívaní zdrojov EÚ budú akcelerovať. Ďalšie pracovné stretnutie sa podľa dohody uskutoční ešte  tento mesiac.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK v Bratislave

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV, na stretnutí v zastúpení prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV a RNDr. Eva Majková, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU v Bratislave                    

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor TUKE v Košiciach                                           

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ v Košiciach, na stretnutí v zastúpení Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka ŽU v Žiline                                   .

Dr.h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLaF v Košiciach 

Dr.h.c Prof. Ing. Peter. Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre

 

Všetky požiadavky, s ktorými na rokovanie s ministrom školstva prišli rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, ŽU v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre) a SAV:

Závery stretnutia na MŠVVaŠ SR a 4 požiadavky, na ktorých sa v prvom kole dohodli prítomní zástupcovia SAV a univerzít.