Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská rektorská konferencia zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom novely zákona o vysokých školách a žiada nezaradiť ho do legislatívneho procesu. Premiéra a ministra školstva SRK vyzýva, aby sa zasadili za výrazné zvýšenie objemu financií pre vysoké školstvo z Plánu obnovy. K týmto záverom prišli rektori po stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom 23. februára na pôde EU v Bratislave. Stanoviská k návrhu novely zaujali aj Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR a Študentská rada vysokých škôl.

K prerokovaným témam prijali členovia Slovenskej rektorskej konferencie uznesenia: 

„SRK  zásadne nesúhlasí s mediálne prezentovaným návrhom MF SR na prerozdelenie prostriedkov v rámci „Plánu obnovy“ v časti „Vzdelávanie“. Sumu, vyčlenenú na hĺbkové reformy vysokého školstva v navrhovanom objeme približne 200 miliónov eur, považuje SRK za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu.

SRK vyzýva predsedu vlády SR Igora Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa zasadili za významné navýšenie objemu financií vyčlenených pre oblasť vysokého školstva z „Plánu obnovy“.

Bez razantného navýšenia týchto financií sa slovenské vysoké školstvo ocitne v ešte väčšej izolácii v porovnaní s významnými vysokými školami v zahraničí, čím sa prehĺbi odliv talentovaných slovenských študentov a mladých vedcov do zahraničia. Zároveň platí, že zvyšovanie financií z európskych zdrojov by nemalo sprevádzať znižovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Využitie prostriedkov z „Plánu obnovy“ považuje SRK za poslednú reálnu šancu zvrátiť negatívnu trajektóriu, na ktorej sa slovenské vysoké školstvo v ostatných desaťročiach ocitlo. Dôvodmi sú napríklad často len deklarovaná politická podpora vysokoškolskému vzdelaniu a výskumu, negatívny marketing a kritická finančná poddimenzovanosť personálnej i materiálnej infraštruktúry vysokých škôl.

K novele vysokoškolského zákona:

SRK principiálne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe. Táto právna úprava síce obsahuje aj viaceré dobré námety a riešenia, avšak ako celok nerieši kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. Je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu.

SRK vyzýva predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby materiál v tomto období nezaradil do legislatívneho procesu. V konštruktívnom dialógu, ku ktorému sa týmto SRK zaväzuje, prispeje SRK k hľadaniu efektívnych a optimálnych riešení zásadných problémov slovenského vysokého školstva.

SRK považuje princíp inštitucionálnej autonómie vysokých škôl, princíp akademickej samosprávy a z nich plynúci princíp legislatívnej  deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl za základný stavebný kameň akejkoľvek budúcej právnej úpravy. Snahy o obmedzenie týchto princípov, ktoré sú jasne badateľné v predloženej novele zákona o vysokých školách, považuje SRK za škodlivé, nebezpečné, neprijateľné. Sú v rozpore s moderným definovaním „univerzity“ ako samosprávnej inštitúcie, ako to deklarujú Magna Charta Universitatum, odporúčania Európskej asociácie univerzít a nedávne Rímske komuniké, v ktorom sa ministri zodpovední za vysoké školstvo zaviazali podporovať inštitucionálnu autonómiu, akademickú slobodu a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokých škôl.

SRK podporuje urgentné prijatie nového zákona o vysokých školách, ktorý by riešil zásadné problémy v tomto doteraz zaznávanom segmente  spoločenskej normativity. Takáto právna úprava sa však dá docieliť iba efektívnym a slušným dialógom rezortného ministerstva so zákonnými reprezentáciami vysokých škôl a so širokou akademickou obcou. Na tento dialóg sme pripravení, a týmto vyhlásením naň kompetentné orgány vyzývame. Konštatujeme, že takýto dialóg doteraz začatý nebol. SRK ponúka pre finálnu verziu moderného proeurópsky koncipovaného zákona svoju expertízu a odborné kapacity a vyzýva ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školy, ktoré nesú zodpovednosť za svoje aktivity.“

https://www.srk.sk/sk/aktuality/478-tlacova-sprava-z-97-zasadnutia-srk

Zásadný nesúhlas s návrhom novely vysokoškolského zákona vyslovila v uznesení zo zasadnutia 23. februára aj Rada vysokých škôl Slovenskej republiky. Rada návrh odmieta a žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stiahnuť ho. „Rada ako najvyšší samosprávny orgán vysokých škôl dôrazne žiada Ministerstvo vypracovávať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. V prípade nerešpektovania našich požiadaviek Rada vyzve vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti,“ píše sa v uznesení.

Celý text nájdete na  https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenie-plena-rvs-sr-k-navrhu-novely-zakona-o-vysokych-skolach/?mdocs-cat=null .

Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR vo vyhlásení z 22. februára „nesúhlasí so snahou politickej moci, v tomto prípade reprezentovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zlikvidovať nezávislosť a samosprávu vysokých škôl a podriadiť vysoké školy politickej moci, čo sa na území Slovenska stalo zatiaľ dvakrát, prvý raz v rokoch 1938 až 1940, s nástupom fašistického režimu a druhý raz v roku 1950, s nástupom komunistického režimu. Vyzýva MŠVVaŠ SR na konštruktívny dialóg s vysokými školami o zmenách vo vysokoškolskom zákone, ktoré by skutočne mohli zlepšiť vysokoškolské prostredie a kvalitu vysokoškolského vzdelávania a to v súlade so zachovaním rovnoprávnosti a demokratických práv všetkých členov akademickej obce.“

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl ako najvyšší orgán ŠRVŠ prijalo v súvislosti s pripravovanými zmenami v zákone o vysokých školách uznesenia. V nich okrem iného oceňuje snahu ministerstva školstva pristúpiť k reforme vysokoškolského zákona, vníma negatívne, že do prípravy novely vysokoškolského zákona neboli pozvaní študenti a zástupcovia vysokoškolských reprezentácii a vyzýva ministerstvo školstva zorganizovať širokú odbornú diskusiu k pripravovaným zmenám. ŠRVŠ oceňuje navrhované zavedenie funkčných miest profesorov a docentov. Je znepokojené  navrhovanou úpravou postavenia a skladby správnej rady, ktorá otvára možnosť politizácie akademickej pôdy. Navrhuje, aby členmi správnej rady mohli byť len politicky neaktívne osoby, ktorých výber i odvolanie by malo byť upravené tak, aby nemohlo prichádzať k svojvoľnej výmene členov a prichádzalo k výberu len členov, ktorých odbornosť prispeje k skvalitneniu vysokej školy.

Celý text nájdete na https://srvs.eu/2021/02/25/srvs-prijalo-uznesenia-k-pripravovanej-zmene-zakona/