Prejsť na obsah
Verejnosť

Za prvej Československej republiky, napriek prudkému rozvoju prírodných vied a techniky, čakalo Slovensko na založenie prvej technickej vysokej školy takmer dve desaťročia. Po vojne ich vzniklo viacero najmä odčlenením od SVŠT.

V týchto dňoch či mesiacoch si pripomíname vznik viacerých vysokých škôl na Slovensku. Málokto však vie, že viaceré majú spoločné korene.

Po vzniku Československej republiky v 1918 boli zrušené všetky tri vysoké školy na Slovensku. Ako náhrada bola založená Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, ale len s fakultami lekárskou, filozofickou a právnickou. Bez napr. prírodovedeckej fakulty. Slovensko tak zostalo bez technického a prírodovedeckého vysokého školstva, tzv. „reálnych“ odborov, hoci v Čechách a na Morave boli takéto vysoké školy štyri.

Požiadavku zriadiť technickú vysokú školu na území Slovenska opakovane predkladali vláde viaceré významné osobnosti, spolky i mnohí študenti. Najviac sa o jej zriadenie zasadzoval Michal Miloslav Ursíny, profesor mechaniky na Českej vysokej škole technickej v Brne, po jeho smrti (zomrel 1933) jeho kolega profesor matematiky Jur Hronec. K vyslyšaniu tejto požiadavky došlo až prijatím zákona zo dňa 25. júna 1937 č. 170 Sb. s. a n., Národného shromaždenia republiky Československej: „V Košiciach sa zriaďuje štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika“.

Pohnuté predvojnové a vojnové časy však jej štartu veľmi nežičili. Po Mníchovskom diktáte sa musela z Košíc vysťahovať do Prešova a po dvoch týždňoch pokračovala do Martina, kde začala aj výučbu. Napokon prešla do Bratislavy. Zákonom č. 188 Slovenského zákonníka (Sl. z.) z 25.7.1939 bola opätovne zriadená už pod názvom Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT) aj so šiestimi odbormi („odbory“ v tom čase predstavovali dnešné fakulty) a s jedenástimi oddeleniami. Reálne na SVŠT vzniklo v tom čase päť odborov (fakúlt) a osem oddelení.

Po druhej svetovej vojne z Odboru (fakulty) lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva SVŠT bola Nariadením SNR č. 48/1946 z 25.4.1946 zriadená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, z ktorej následne Vládnym nariadením č. 30/1952 z 8.7.1952 vznikli samostatné vysoké školy, a to Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre – dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene dnes Technická univerzita vo Zvolene.

V roku 1952 Vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. z 8.7.1952 bola vytvorená aj Vysoká škola technická (VŠT) v Košiciach, dnes Technická univerzita v Košiciach, pôvodne s fakultami: ťažkého strojárstva, hutníckou a baníckou. Nariadenie výslovne uvádza, že Banícka fakulta VŠT vzniká začlenením Baníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Zriaďovaním VŠT v Košiciach v roku 1952 bol poverený docent Ing. František Kámen, v tej dobe docent pre odbor technické kreslenie na Strojníckej fakulte SVŠT. Na VŠT v Košiciach už ako profesor sa stal jej prvým rektorom.

V roku 1946 na základe zákona č. 100/1946 Zb. o zriadení pedagogických fakúlt v ČSR sa počnúc školským rokom 1947/48 odčlenilo Oddelenie kreslenia a maľovania pre kandidátov učiteľstva na stredných školách na Odbore inžinierskeho staviteľstva SVŠT – dnešnej Stavebnej fakulty STU a prešlo na Pedagogickú fakultu Slovenskej univerzity, dnes Univerzita Komenského v Bratislave. Po dvoch rokoch, na základe zákona SNR č. 89/1949 z 9.6.1949, vznikla Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), na ktorú prešla časť učiteľov - výtvarníkov, ktorí pôsobili na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity a predtým na oddelení kreslenia SVŠT. Prvým rektorom VŠVU sa stal akademický maliar Ján Mudroch, ktorý pôsobil na SVŠT ako profesor v rokoch 1939 – 1941 a 1945 – 1950. 

Samotná Slovenská vysoká škola technická - SVŠT od tých čias prešla viacerými vnútornými reorganizáciami. Dnes ju poznáme ako Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave - STU (od r. 1991). Má sedem fakúlt, takmer 70 katedier a ústavov. Jej brány opustilo viac ako 160 000 absolventov. V týchto dňoch si pripomína 80. výročie svojho vzniku.

Teší ma, že všetky vysoké školy, ktoré vzišli z niekdajšej SVŠT udržujú vzájomné nadštandardné partnerské vzťahy a že desiatky rokov vychovávajú odborníkov, ktorých Slovensko potrebuje.

Text vyšiel na blog.sme.sk