Prejsť na obsah
Verejnosť

SAIA, n.o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, vyhlásila 10. novembra 2014, druhú a zároveň poslednú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia.

Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov s vysokými školami v donorských štátoch - Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. Celková alokácia na túto výzvu je 17 253,34 EUR. Maximálna výška projektového grantu na jednu žiadosť je 4 500 EUR. Spolufinancovanie žiadateľa sa nevyžaduje. Žiadosti sa predkladajú elektronicky počas otvorenej výzvy do 13. februára 2015 do 16:00 a sú posudzované priebežne na základe termínu doručenia, až do vyčerpania alokácie stanovenej na túto výzvu.

Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru pre ďalšie opatrenie Štipendijného programu EHP Slovensko Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami. 

Bližšie informácie o výzve a všetkých opatreniach programu, ako aj spôsob predkladania žiadostí o projekt sa nachádzajú na internetovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko www.spehp.saia.sk