Prejsť na obsah
Verejnosť

Massimo Morbidelli

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na

slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady STU v Bratislave


pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa

Massimovi Morbidellimu


12. novembra 2019 o 10.00 hod.


v Aule Dionýza Ilkoviča
na Mýtnej 36 v Bratislave.

  
  

Profil Massima Morbidelliho

Prof. Massimo Morbidelli patrí k najvýznamnejším svetovým vedcom v oblasti chemického inžinierstva. Jeho výskumné aktivity sú mnohostranné. Jednou z kľúčových oblastí jeho výskumu je reaktorové inžinierstvo a katalýza. Publikoval niekoľko vysokocitovaných prác zaoberajúcich sa optimálnou distribúciou katalyzátora v časticiach, parametrickou citlivosťou náplňových katalytických reaktorov a nekontrolovateľnými stavmi v týchto typoch reaktorov. Vďaka tomuto teoretickému výskumu sa stal jedným z priekopníkov vo využívaní metód matematického modelovania heterogénnych systémov, čo neskôr využil aj v oblasti adsorpčných separácií, kde je spoluautorom viacerých inovatívnych postupov.

Je profesorom na Ústave chemického a bioinžinierstva ETH Zürich, a zároveň aj na svojej alma mater Politecnico Milano, kde absolvoval inžinierske štúdium chemického inžinierstva. Hodnosť Ph.D. v chemickom inžinierstve získal v roku 1987 na University of Notre Dame pod vedením profesora Arvida Varmu. Po ukončení PhD. štúdia začal svoju akademickú kariéru ako profesor na Universita' degli Studi di Cagliari, odkiaľ prešiel v roku 1991 na pozíciu profesora do Milána a v roku 1995 sa stal profesorom na ETH Zürich. Na všetkých týchto univerzitách zastával rôzne riadiace funkcie na úrovni ústavov a fakúlt. Bol resp. je členom redakčných rád 9 významných medzinárodných časopisov, členom 7 vedeckých rád rôznych spoločností a agentúr, a národným delegátom a členom predstavenstva 3 medzinárodných vedeckých združení.

Z bohatého experimentálneho výskumu je potrebné spomenúť najmä jeho práce v oblasti emulzných polymerizačných reaktorov. V rámci tohto výskumu bolo vyvinutých niekoľko nových procesov pre produkciu polymérnych mikro- a nanočastíc s rôznymi vlastnosťami, ktoré nachádzajú uplatnenie v oblasti dávkovania liečiv, kompozitných materiálov a využitia ropných rezervoárov. V ostatnom období intenzívne rozvíja experimentálny výskum v oblasti bioreaktorov na kultiváciu cicavčích buniek.

Massimo  Morbidelli je spoluautorom 5 kníh, z ktorých štyri vyšli v angličtine v prestížnych vydavateľstvách Cambridge University Press a Oxford University Press. Okrem toho publikoval 658 článkov v recenzovaných časopisoch a 27 kapitol v knihách. Je spoluautorom 21 patentov, z toho 19 je svetových, európskych alebo amerických. Jeho práce boli citované viac než 13 500-krát a jeho Hirschov index je 52. Jeho najcitovanejšie práce sú z oblasti kontinuálnej chromatografie, ktorá je v ostatnom období zameraná na purifikáciu terapeutických proteínov. Vyvinutá unikátna technológia viackolónovej chromatografie s gradientom rozpúšťadla sa stala základom pre založenie spin-offu ChromaCon. Ďalším dôkazom jeho schopnosti aplikovať výsledky základného výskumu v praxi je spin-off DataHow pre aplikáciu dátovej vedy v biotechnológii. Za svoj prínos pre teóriu a prax bol zvolený za člena Talianskej akadémie vied ako historicky prvý chemický inžinier. Okrem toho získal 9 ďalších ocenení a medailí od univerzít a učených spoločností v Taliansku, USA, Švajčiarsku a Nemecku.

Spolupráca profesora Morbidelliho so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

Spolupráca prof. Morbidelliho s FCHPT STU v Bratislave sa začala študijnými pobytmi doc. Brunovskej v roku 1985 na Milánskej polytechnike a v roku 1988 na Univerzite v Cagliari. Súvisela so spoločnými výskumnými záujmami v oblasti optimalizácie distribúcie katalyzátora v častici a otravou katalyzátorov . Spolupráca výrazne akcelerovala po získaní spoločného projektu TEMPUS v roku 1990, ktorého hlavným kontraktorom bol profesor Morbidelli. Vďaka tomuto projektu STU získalo viacero unikátnych prístrojov (dva typy porozimetrov, dva plynové chromatografy vrátane jedného s hmotnostným spektrometrom, spektrofotometer s diódovým poľom) v celkovej sume 6 mil. československých korún. V rámci projektu sa realizovalo 10 mobilít doktorandov a postdoktorandov STU. Súčasťou projektu boli aj kurzy, na ktorých sa zúčastnilo približne 70 doktorandov zo štyroch univerzít zúčastnených v projekte. Na organizáciu kurzov boli zamerané ďalšie dva následné spoločné projekty TEMPUS koordinované prof. Morbidellim (1994 – 6, 1996 – 8).