Prejsť na obsah
Verejnosť

Adaptácia novely vysokoškolského zákona si vyžiada množstvo zásahov do vnútorných predpisov a mechanizmov STU. Pracovná skupina, ktorá sa nimi zaoberá, očakáva do polovice júna aj podnety členov akademickej obce.

Uplynulý týždeň sa už po druhý raz stretol rektor Oliver Moravčík s prorektormi Jánom Hívešom a Maximiliánom Strémym a ďalšími členmi skupiny pre adaptáciu novely vysokoškolského zákona - študentskými zástupcami a predsedami akademických senátov na STU a jej fakultách. Zameriavali sa na námety najmä od študentov a zamestnancov k stratégii univerzity, organizácii štúdia a vzdelávaniu.

Adaptácia vnútornej legislatívy by okrem principiálnych nastavení mala viesť k revízii doterajších vnútorných predpisov, k integrácii s novými, ku konsolidácii či zefektívneniu riadiacich a administratívnych procesov i k lepšiemu nastaveniu činnosti univerzity.

„Za týmto účelom sa snažíme inšpirovať aj overenými best practices a postupmi z Európskej praxe v spolupráci s európskymi inštitúciami, venujúcimi sa HEI (higher education institution), ktoré sa dajú adaptovať do našich podmienok,“ povedal prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy.

Predstavitelia vedenia univerzity na stretnutí zdôraznili nevyhnutnosť stihnúť termíny, ktoré stanovuje zákon, čo ilustrovali procesným spracovaním výkladu voľby členov do Správnej rady, ktorá vyvoláva potrebu dodatku štatútov STU i SR STU, ich schválenie ministerstvom školstva v dvojmesačnej lehote, zberom nominácií na členov SR za časť STU, rovnako za časť ministerstva školstva, následnými tajnými hlasovaniami, verejnými vypočutiami, vyjadrovaním k členom a ich potvrdením AS STU.

Aj vzhľadom na spomínané termíny na stretnutí pracovnej skupiny predstavili časovú mapu  postupnosti adaptácie novely na STU. V termíne do 15. júna 2022 je možné dávať podnety od akademickej obce predsedom a študentským zástupcom akademických senátov na STU (fakultných i univerzitného). Tieto podnety budú následne distribuované príslušným prorektorom/orgánom vysokej školy ako námety. Zároveň sa v danom čase budú ujasňovať nastavenia a kompetencie orgánov univerzity v zmysle novely VŠ zákona. V ďalších fázach sa postupne bude pripravovať základný rámec novej vnútornej legislatívy a štatútu STU, ktorý by mohol byť hotový v novembri 2022. Popri tom sa budú pripravovať a procesne na STU prerokovávať ďalšie vnútorné predpisy (študijný poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a podobne) a schvaľovať nové predpisy univerzity, fakúlt, samosprávnych orgánov či orgánov univerzity.