Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 12 bod 5. písmeno h) platného Štatútu STU udel'uje študentom STU rektorské voľno na deň 31. október 2013.

Dekani fakúlt a riaditeľ Ústavu manažmentu  s týmto rozhodnutím rektora oboznámia študentov a vysokoškolských učiteľov nimi riadenej fakulty STU /univerzitného pracoviska STU a zariadia prevádzku fakulty/univerzitného pracoviska tak, aby bola v súlade s oprávnenými záujmami vysokoškolských učiteľov, príp. ostatných zamestnancov.