Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektori slovenských vysokých škôl jednomyseľne konštatujú, že predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny. Zhodli sa na tom členovia rozšíreného prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vrátane rektora STU Olivera Moravčíka na dnešnom zasadnutí za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí vyzvala ministra Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa na odstúpenie z funkcií.

Podľa komuniké, ktoré rektori prijali na záver zasadnutia, „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využilo kontaktnú skupinu ako zásterku na presadzovanie svojich politických zámerov.“ S takýmto prístupom sa zástupcovia rektorov nevedia stotožniť a ďalej sa stretnutí kontaktnej skupiny nebudú zúčastňovať.

Prítomní zástupcovia rektorov skonštatovali, že vedenie ministerstva vedome podsúva verejnosti nepravdivé informácie, preto stratilo ich dôveru. Z tohto dôvodu  spolu s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl oslovia priamo predsedu vlády SR.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie  zvoláva na štvrtok 28. 10. 2021 o 9.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorú pozýva aj ostatné reprezentácie vysokých škôl. Na tejto tlačovej konferencii podrobne zdôvodnia svoje postoje a oznámia ďalšie kroky.

K predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy prijala na dnešnom zasadnutí stanovisko aj Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR).

Zásadne v ňom odmieta predložený návrh novely Zákona o vysokých školách, pretože je založený na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania, ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia. RVŠ SR žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o stiahnutie návrhu novely zákona o VŠ z medzirezortného pripomienkového konania a dôrazne sa ohradzuje voči tvrdeniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že predložená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny. „Ministerstvo však kontaktnú skupinu zneužilo len ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. Keďže sa ukázalo, že ministerstvo nemá záujem o korektný dialóg s reprezentáciami VŠ, vedenie ministerstva stratilo našu dôveru, a preto RVŠ SR vyzýva ministra Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa na odstúpenie z funkcií.“

RVŠ SR sa spoločne s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl obracia na predsedu vlády SR so žiadosťou o riešenie problémov spojených so zmysluplnou reformou vysokého školstva, na ktorej má úprimný záujem sa podieľať. Vyzýva akademické obce vysokých škôl a ich fakúlt na vyjadrenie stanoviska k predloženej novelizácii vysokoškolskej legislatívy a v prípade nesplnenia vyššie uvedených požiadaviek RVŠ SR na zapojenie sa do protestných akcií.