Prejsť na obsah
Verejnosť

Financovanie vedy a výskumu (VaV) na Slovensku je do značnej miery závislé od eurofondov. Hlavným zdrojom financovania VaV sú prostriedky z operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), v ktorom je na prioritu podpory výskumu, vývoja a inovácií alokovaných 1,7 mld. eur, no zatiaľ sa podarilo vyčerpať len 13%, pričom do oficiálneho konca programového obdobia (2014-2020) ostáva už iba 15 mesiacov (prostriedky však bude možné čerpať do konca roku 2023).  

Eurofondy na vedu a výskum meškajú

Situácia s vyhlasovaním výziev a vyhodnocovaním projektov v OP VaI je preto mimoriadne kritická. Účtom za meškanie a nedodržanie harmonogramu výziev je už dnes prepadnutých takmer 110 miliónov eur (tzv. decommitment). A v prípade, že sa do konca roku 2019 nepodarí vyčerpať na tento rok naplánovaných 226 miliónov eur, hrozí, že Slovensko príde o ďalšie desiatky miliónov eur. Zatiaľ, v 2/3 roka, je z tejto sumy vyčerpaných menej než 20 miliónov eur.

Sieť slovenských výskumne a technicky orientovaných univerzít predstavuje významnú časť absorpčnej kapacity týchto prostriedkov. O ich využitie majú dlhodobý a eminentný záujem, čoho dôkazom sú desiatky projektov, ktoré predložili spolu s najvýznamnejšími priemyselnými partnermi v reakcii na v roku 2018 zverejnené výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) a tiež na podporu vedecko-výskumných kapacít.

Keďže pôvodné výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu boli v roku 2017 zrušené a trvalo viac než rok, než boli v auguste 2018 opätovne spustené, očakávalo sa, že vyhodnocovanie projektov bude vzhľadom na omeškanie prebiehať v zrýchlenom režime. Avšak, hoci od uzávierky podávania projektov v marci 2019 prešlo 5 mesiacov, projekty stále nie sú vyhodnotené. Slovensku kvôli meškaniu hrozí jednak ďalší decommitment zo strany EK, no najmä ďalší úpadok slovenských výskumných kapacít. Meškanie znemožňuje rozvoj univerzitných a výskumných vedeckých parkov, ktoré boli v ostatných rokoch vybudované v celkovom objeme viac než 400 miliónov eur, čo predstavuje obrovský problém z hľadiska udržateľnosti týchto investičných projektov a znižuje šance univerzít na presadenie sa v rámci európskeho vedeckého priestoru.

Čo sa týka eurofondovej výzvy na projekty dlhodobého strategického výskumu (DSV) – hrozí, že nebude možné dosiahnuť zadefinované ciele a výstupy projektov, keďže tieto projekty sú naplánované na 7 až 10 rokov. Ak by sa aj pri optimistickom variante stihli tieto projekty zazmluvniť v roku 2019, aby sa začali realizovať od roku 2020, na ich realizáciu do úplného konca programového obdobia (2023) ostane len tri a pol roka.

Rokovanie s ministerkou 

Zástupcovia Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít preto iniciovali rokovanie s ministerkou školstva, vedy výskumu a športu Martinou Lubyovou. Stretnutie sa uskutočnilo 11. septembra 2019 a ministerka Lubyová za prítomnosti generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych fondov Rastislava Igliara prijala delegáciu Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít v zložení: Miroslav Fikar (STU BA), Marek Števček (UK BA), Stanislav Kmeť (TUKE) a Pavol Sovák (UPJŠ).

V konštruktívnej pracovnej atmosfére bol vytvorený dostatočný priestor na analýzu príčin súčasného stavu vo vyhlásených výzvach, ako aj priestor  na diskusiu ako ďalej postupovať v zostávajúcom čase programového obdobia, aj s návrhom konkrétnych krokov k vyhláseniu ďalších výziev v OP VaI. 

Závery z rokovania

  1. Proces podpisovania zmlúv v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových aktivít, ktoré Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít považuje za kľúčové a vníma ich ako nevyhnutné opatrenie na zníženie negatívnych dopadoch existujúcej niekoľko-ročnej medzery vo financovaní vedy na univerzitách, bude zahájené v septembri 2019, keď sa očakáva podpisovanie zmlúv v prípade prvých 26 projektov. Na zabezpečenie čo najhladšej implementácie týchto projektov budú prijímatelia bilaterálnou formou priebežne komunikovať s VA a budú bezodkladne kontaktovaní zo strany VA na zahájenie takejto komunikácie. Ostatné projekty v rámci týchto výziev budú obdobným spôsobom sprocesované do konca októbra 2019. V rámci týchto výziev je stále možné predkladať projekty do 11. októbra 2019 – po tomto termíne budú výzvy uzatvorené.
  2. Predložené projekty v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sú aktuálne predmetom administratívneho overovania. Najväčší pokrok je v doménach Doprava pre 21. storočie a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kde sa fáza administratívneho hodnotenia končí a očakáva sa odborné hodnotenie v októbri 2019 a proces podpisu zmlúv s úspešnými uchádzačmi v novembri 2019. Proces dožiadavania chýbajúcich náležitostí v ostatných troch doménach začne v októbri 2O19, odborné hodnotenie prebehne postupne ako budú ukončené administratívne kontroly a následne bude zahájený proces podpisu zmlúv. Ten by mal byť ukončený vo všetkých výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja začiatkom roka 2020.
  3. Ministerka a VA podporujú návrh rektorov o urýchlené vypísanie novej výzvy na personálne a infraštruktúrne dobudovanie UVP a VVC vo výške 130 M € . V tomto zmysle bude ako prvý krok upravený indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 a následne v októbri 2019 bude definitívne určená výška alokácie na túto výzvu v závislosti od výsledkov rokovania Monitorovacieho výboru OP VaI. Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít by uvítalo vyhlásenie tejto výzvy v novembri 2019.
  4. Pani ministerka deklarovala podporu vyhlásenia výzvy v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie v objeme cca. 36 M€ na rozvoj biobankingu, pričom ako predpoklad úspechu tejto výzvy je podmienka, aby projekty na túto tému boli predložené zo strany viacerých univerzít. Rektori deklarovali veľký záujem o vyhlásenie tejto výzvy, ako aj svoju pripravenosť predložiť projekty v oblasti biobankingu.
  5. Rektori požiadali pani ministerku o finančnú podporu prevádzky univerzitných vedeckých parkov účelovými prostriedkami v závere kalendárneho roka pri prípadnom rozpúšťaní nevyčerpaných zdrojov v kapitole MŠVVaŠ SR.