Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská matematická spoločnosť (SMS) presadzuje výrazné skvalitnenie matematického vzdelávania na Slovensku. Za jeden z kľúčových problémov považuje rozšírenie obsahu výučby matematiky a skvalitnenie matematickej prípravy žiakov základných a študentov stredných škôl tak, aby sa vysoké školy mohli oprieť o nevyhnutné matematické vedomosti a zručnosti a plniť tak svoje poslanie pripravovať na Slovensku vysoko kvalifikovaných odborníkov pre vedomostnú spoločnosť v európskom priestore.

Za najdôležitejšie zmeny považuje Slovenská matematická spoločnosť rozšírenie počtu hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe na základných a stredných školách a  zavedenie povinnej maturity z matematiky na všetkých stredných školách, pripravujúcich študentov na štúdium tzv. STEM odborov, ktoré v slovenských podmienkach predstavujú prírodné, inžinierske a informatické vedy, ekonómiu, manažment a matematiku.

V tomto zmysle vydala Slovenská matematická spoločnosť Výzvu rektorom verejných vysokých škôl a dekanom fakúlt. Výzve vyjadrili jasnú podporu rektori najvýznamnejších slovenských univerzít – Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach, dekani ich technických a prírodovedeckých fakúlt ako aj akademickí funkcionári ďalších slovenských vysokých škôl.

Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Predseda Slovenskej matematickej spoločnosti

Stanoviská tu.

Niektoré citáty z podporných stanovísk vyberáme...

"Stav vedomostí absolventov stredných škôl je dlhodobo neuspokojivý a nenapĺňa ani očakávania na úplne všeobecné stredoškolské vzdelanie. Dôležité je nielen rozšíriť hodinovú výmeru matematiky, ale aj zmeniť spôsob výučby. Je potrebné viac vysvetľovať jej praktické využitie, upraviť príklady tak, aby boli bližšie témam súčasného života," píše v podpornom stanovisku rektor STU Robert Redhammer.

"Význam maturity z matematiky sa úplne podcenil. Študenti bez maturity z matematiky nevedia urobiť základné algebrické úpravy, počítať so zlomkami, percentami, trojčlenkou a neovládajú výpočty, ktoré by mal každú úspešný stredoškolák ovládať. Zastávame súhlasný postoj k zavedeniu povinnej maturity z matematiky, ale takémuto kroku musí predchádzať zmena filozofie. V minulom roku si vybralo matematiku ako maturitný predmet len 15 % študentov. Úspešnosť 45,7 % je alarmujúca... NÚCEM cielene pripravuje úlohy z externej časti maturitnej skúšky na predpokladanú 50% úspešnosť. Nevieme si predstaviť lepšiu antireklamu na maturitu z matematiky. Testovanie by nemalo byť pretekmi s časom, kvantita by nemala potláčať kvalitu," píše dekan FCHPT STU Ján Šajbidor.

"Zmeny vo výučbe matematiky na základných a stredných školách ako aj zavedenie povinnej maturity z matematiky sú predmetom našich snáh od čias, kedy systém matematického vzdelávania bol necitlivými rozhodnutiami a čiastočnou realizáciou reformy vzdelávania zdeformovaný. Jednoznačne sa stozožňujeme s vašimi požiadavkami a podporuje ich čo najskoršiu realizáciu. Sme pripravení poskytnúť našich odborníkov na prípravu konkrétnych návrhov na obsahovú prípravu štúdia, presadzovať ich v relevantných grémiach a takisto prijať opatrenia na zmenu prípravy učiteľov matematiky, čo bude nevyhnutnou podmienkou úspešnosti realizácie tohto zámeru," píše dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jozef Masarik.