Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Miroslav Fikar vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU. Uchádzať sa o podporu možno aj v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov a tiež podať návrhy na Cenu rektora za originálne umelecké alebo architektonické dielo 2020.

Grant v rámci schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov excelentných tímov mladých výskumníkov STU. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú.

Návrh predkladá dekan fakulty, prípadne riaditeľ Ústavu manažmentu. Oprávnení žiadatelia a členovia riešiteľského kolektívu nesmú prekročiť ku dňu podania žiadosti vek 33 rokov a sú študentmi dennej formy študijného programu tretieho stupňa a/alebo vysokoškolskými učiteľmi alebo výskumnými pracovníkmi zamestnanými na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do 3 rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.). Členovia riešiteľského kolektívu musia byť minimálne z dvoch fakúlt STU a môžu byť uvedení iba v jednej žiadosti o grant.

Termín podania žiadosti je 30. máj 2021 do 13. hodiny. Predpokladaný začiatok riešenia projektu je 1. september 2021, koniec najneskôr do 31. augusta 2023. Predpokladaný rozpočet podporeného projektu je od 1 000 do 7 000 eur. Text výzvy nájdete na https://www.stuba.sk/sk/vyskume/interne-grantove-schemy/program-na-podporu-excelentnych-timov-mladych-vyskumnikov.html?page_id=13647.

Pre rovnakú skupinu potenciálnych žiadateľov, avšak s vekovým obmedzením do 30 rokov, sú určené granty v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov. Výška rozpočtu projektov je od 200 do 1 000 eur.

Úplné žiadosti o poskytnutie grantu v dvoch kópiách spolu s prílohami (aj elektronicky) treba zaslať na príslušné Oddelenie pre vedu a výskum na fakulte alebo Ústave manažmentu do 15. februára do 13. hodiny. Viac o výzve na https://www.stuba.sk/sk/vyskume/interne-grantove-schemy/program-na-podporu-mladych-vyskumnikov.html?page_id=13648.

Návrhy na Cenu rektora za originálne umelecké alebo architektonické dielo 2020 predkladajú fakulty a súčasti STU v elektronickej forme, podpísané dekanom fakulty. Súčasťou návrhu musí byť dokumentácia, ktorá potvrdzuje medzinárodný význam a originalitu navrhovaného diela. Návrhy treba predložiť do 5. februára 2021. Viac informácií je na https://www.stuba.sk/sk/vyskume/interne-grantove-schemy.html?page_id=13641.

Stránky s bližšími informáciami o nových výzvach sú viditeľné z vnútorných IP adries STU. Pri práci z domu použite vzdialený VPN prístup.