Prejsť na obsah
Verejnosť

Autor: Robert Redhammer, rektor STU

SME - BLOG

Dnes je 240. výročie vydania nariadenia o reorganizácii školstva na našom území „Ratio educationis“  Máriou Teréziou (22. august 1777). Príznačné je to „ratio“. Aj dnes by sa nám zišlo. K obsahu, k efektívnosti, k relevantnosti...

Školstvo sa dotýka miliónov občanov. Učiteľov a ich kolegov, ale najmä detí, rodičov a príbuzných. Zaslúži si preto pozornosť celé. Zaslúži si ju najmä preto, lebo školy a učitelia formujú deti, študentov, budúce osobnosti a pripravujú ich na život. Formujú tak budúcnosť krajiny, národa.

Širší pohľad na koncovku

Ak sa trochu obzrieme, vidíme, že zamestnávatelia a priemyselné zväzy si už dlhšie ťažkajú na nedostatok odborníkov pre svoje podniky. Stavbári, chemici, konštruktéri, či informatici, no nielen tí. Mladí ľudia akoby nemali záujem študovať tie odbory, ktoré prax potrebuje. Školy ich nedokážu prefinancovať, a tak Slovensko asi príde o pracoviská škôl, ktoré potrebuje. A následne aj o firmy ktoré odídu za hranice s mnohými ďalšími pracovnými príležitosťami, nielen pre absolventov.

Čoraz viac mladých ľudí uteká z krajiny hneď po maturite. Paradoxne, často z obavy, že na Slovensku nenájdu dobré uplatnenie. Možno aj v dôsledku téz, že vraj školy pripravujú žiakov pre úrady práce. Škoda, že zamestnávatelia nerobia hlasnejší nábor na štúdium tých odborov, ktoré reálne potrebujú. Mládež i rodičia by sa lepšie orientovali pri výbere škôl a študijných odborov.

Priznajme si, že negatívnemu trendu napomáha aj zanedbané prostredie slovenských škôl v porovnaní napríklad s Brnom. Aj tu „obal predáva“. Na výraznejšiu obnovu budov a školského prostredia však treba viacej financií. A keďže školstvo na Slovensku je v drvivej väčšine verejné, je závislé od verejných peňazí – to sú štátny rozpočet, či eurofondy.

Akútny je prepad záujmu študentov o technické disciplíny. Medziročne takmer o dvadsať percent už druhý rok. Asi strach z matematiky, fyziky či chémie, ktoré sa roky vytrácali zo základných a stredných škôl. Pokles zrejme súvisí aj s ostatným výrazným znížením hodinovej dotácie matematiky na druhom stupni základných škôl.

Čo s tým?

Ak chceme mládeži poskytovať vzdelanie, ktoré im dá aj prácu a dobré uplatnenie, musíme si všímať čo sa vlastne učia. Ako relevantné je učivo k tomu, čo budú v živote a práci potrebovať. Či im to umožní uživiť vlastnú rodinu. Už nestačí len to, že sa mladí ľudia učia a ani iba to, či sa im v škole páči a sú šťastní.

Dnes sa mladí učia veľa a dlho. Ale či je to ten pravý mix je dobré občas preveriť. Lebo aj efektívnosť vzdelávania má svoju hodnotu. Učiace sa Slovensko malo síce ambíciu zreformovať školstvo, ale prvoradé heslo, „aby deti boli šťastné“ neodpovedá na otázku, či budú šťastné aj v dospelosti. A to veru dôležité je!

Vyváženosť predmetov

Mali by sme sa pokúsiť o vyváženejšie rozloženie študentov medzi odbory, profesie. To súvisí aj s vyváženosťou ťažiskových predmetov na nižších stupňoch škôl. Ťažiskové sú nielen materinský a svetový jazyk, či dejepis, ale aj matematika ako jazyk všeobecných súvislostí a logiky, fyzika, či informatika... Odchýlky od rovnováhy predmetov nakoniec spôsobujú nevyváženosť profesií na trhu práce.

Revíziu je potrebné urobiť aj z pohľadu nábehu nových technológií, ktorým sa nevyhneme. Roboty, umelá inteligencia, zdieľaná ekonomika... Svet aj pracovné príležitosti sa zmenili oproti dobe, kedy vznikal náš obsah vzdelávania. A vždy sa ešte zmenia, kým deti skončia školskú dochádzku. Preto sa musíme venovať prirodzenej adaptácii obsahu a foriem vzdelávania.

Priority školskej politiky

Súčasné programové vyhlásenie vlády sa v oblasti vysokého školstva orientuje najmä na zvyšovanie dostupnosti vzdelávania, teda na kvantitu. Dnes na Slovensku študuje vysokú školu až 40 % populačného ročníka, čo je aj v porovnaní s inými európskymi krajinami veľa. Kvantita je teda dosiahnutá, na rade je kvalita. A tá vedie cez relevantnosť, teda obsah toho, čo sa deti a študenti učia z hľadiska toho, čo budú v živote potrebovať.

Našťastie, programové vyhlásenie vlády uvádza aj úlohy pre zvýšenie relevantnosti vzdelávania. Ak bude vôľa, nový minister alebo ministerka školstva bude mať možnosť zvýšiť prioritu opatreniam na lepšie smerovanie obsahu i foriem vzdelávania. Ak k nim pristúpi, má šance na svoj osobný úspech v tejto neľahkej pozícii.

Spoločná zodpovednosť

Som presvedčený, že viac racionality v školstve nám všetkým pomôže. Aby deti mali šance lepšie sa uplatniť v živote, aj na Slovensku a Slovensko lepší výhľad zabezpečiť budúce hospodárske a sociálne potreby. Pre ľudí.

 https://redhammer.blog.sme.sk/c/462542/ratio-educationis-po-240-rokoch-vratme-skolstvu-racionalitu.html?ref=tit