Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenenia osobnostiam z vedeckého života v spojení s hudbou, spevom a tancom. V takomto duchu sa niesol večer 17. decembra, ktorý sme spolu strávili v Sále opery a baletu SND. Rektor našej univerzity Robert Redhammer odovzdal ocenenia v kategóriách Vedec roka 2018, Mladý výskumný pracovník a Profesor roka 2018.

Slávnostný večer sa začal príhovorom moderátora Mateja Cifru „Sajfu“. Začal niekoľkými zaujímavými faktami o našej univerzite a následne pozval na pódium pána rektora, ktorý privítal účastníkov a poďakoval sa im za to, že prišli. Následne vyzdvihol niekoľko  významných úspechov; začal projektom v Šanghaji - ide o projekt nového mesta, ktoré ešte nie je osídlené. Náš tím bol prizvaný k tomuto projektu, čo je prestíž, keďže sme jedna z mála škôl, ktorá má vysunuté pracovisko v Ázii. Vďaka patrí najmä profesorovi Finkovi.

Medzi top špičkovými výskumnými tímami je jeden, ktorý viedol profesor Grošek z FEI-ky. Ide o postkvantovú kryptografiu. To, na čo prišli, sa týka kybernetickej bezpečnosti a bolo to ocenené výskumnou vetvou NATO.

Ďalšia novinka sa týka Európskeho technologického a inovačného inštitútu. To nie je takpovediac na jednej adrese v jednej krajine, ale prostredníctvom siete kľúčových pracovísk, teda kolokačných centier, kde sa rieši výskum, vzdelávanie, aj prax. Na jednu tému sa vytvára sieť silných inštitúcií; takýchto sietí bolo zatiaľ päť a nám sa darilo na konzorciu k šiestej. Tu bol opäť úspešný profesor Finka a partneri z praxe.

Následne pán rektor prišiel k „darčeku“. Ním bolo vystúpenie vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK. „V týchto dňoch sa tento náš súbor dožíva 65. rokov,“ hovorí rektor s tým, že si súbor na toto výročie pripravil úplne nový program a „zohral“ dokopy všetky svoje tri zložky, teda tanečnú, inštrumentálnu a spevácku. Je málo vysokoškolských súborov na Slovensku, ktoré tak dlho a v takej šírke fungovali po takú dlhú dobu. Následne pán rektor zaželal všetkým prítomným príjemný večer. V tomto bode sa prikročilo k oceňovaniu osobností z našej univerzity.

  

OCENENIE VEDEC ROKA 2018 STU ZÍSKALI:

V kategórií Významný vedecký prínos:

 prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. -  riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU

Ocenenie získava za vývoj bioanalytických metód a biosenzorov pre štúdium chemických interakcií a zmien DNA. Jeho laboratórium sa venuje tejto problematike 20 rokov. Počas tohto obdobia boli pripravené rôzne konštrukcie biosenzorov a vypracované metodiky pre detekciu a charakterizáciu väzby chemikálií, liečiv, xenobiotík, pre stanovenie pro-oxidantov a antioxidantov v roztokoch, telových tekutinách, nápojoch, extraktoch rastlín. A novšie aj na hodnotenie potenciálnych rizík nanočastíc, schopných prenášať energiu počas tvorby reaktívnych foriem kyslíka, degradujúcich biomakromolekuly.


V kategórii Mladý výskumný pracovník:

Ing. František Kreps, PhD. - Ústav potravinárstva a výživy FCHPT STU

Ocenenie získava za výsledky v publikačnej aj grantovej činnosti.
Vo svojich prácach prenikol do hĺbky a podstaty chemických reakcií antioxidantov, najmä tokoferolov, esterov tokoferolov a tokoferyl chinónov.  Svojimi publikovanými prácami objasnil doposiaľ neznáme reakcie antioxidantov, čím  prispel k prehĺbeniu doterajších vedomostí o oxidačných produktoch tokoferolov (vitamín E) a iných antioxidantov.


OCENENIE PROFESOR ROKA 2018 ZÍSKALI:

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. – Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU

Je spoluzakladateľkou teórie agregácie, ktorá patrí k najpočetnejšie zastúpeným oblastiam na väčšine konferencií venovaných spracovaniu informácií. Popri teoretických výsledkoch má významné aplikačné výstupy, najmä v oblasti hydrológie, finančnej matematiky, ale aj mechaniky a geodézie. V oblasti vzdelávania je obľúbenou a uznávanou pedagogičkou s vysoko pozitívnym hodnotením.

prof. Ing. František Urban, PhD. – Ústav energetických strojov a zariadení SjF STU

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na zásobovanie teplom, optimalizáciu návrhov na prevádzku zdrojov tepla, kombinovanú výrobu elektriny a tepla, úspory primárnych zdrojov energie. Venuje sa zostavovaniu matematických a fyzikálnych modelov jadrových energetických zariadení a optimalizácii tepelných cyklov elektrární. 
Ním navrhnutá optimalizačná metóda lineárneho programovania bola úspešne aplikovaná pri optimalizácii prevádzky a rekonštrukcii teplární v Ostrave, Bratislave, Zvolene, Žiline a Štětí.

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU

Jeho odborná činnosť je spojená so zavedením a rozvíjaním nových výpočtových metód a prístupov. Významný podiel jeho vedeckej aktivity patrí do oblasti teoretického štúdia slabých medzimolekulových interakcií, štúdia zlúčenín s konjugovaným systémom (napr. organické oligoméry, dendriméry, fullerény) a výpočtov termodynamických veličín modelových ako aj prírodných antioxidantov. Je nielen vynikajúcim vedcom, ale aj úspešným pedagógom.

prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. – Ústav architektúry obytných budov FA STU

Je autorom veľkého počtu architektonických štúdií, držiteľom viacerých ocenení v architektonických súťažiach. Medzi jeho najvýznamnejšie projekty a realizácie patrí obnova Univerzitnej knižnice v Bratislave a Národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín (budova správy hradu). Ocenenie získava najmä za výnimočné aktivity pri implementácii inovatívnych metód v pedagogickej práci, využívanie súčasných počítačových technológií pri navrhovaní architektonických a urbanistických diel, (digitálna architektúra).

prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. – Ústav výrobných technológií MTF STU

Ocenenie získava  za dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu a vývoja bezolovnatých aktívnych spájkovacích zliatin a technológie priameho spájania kovových a keramických materiálov.

prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. – Ústav manažmentu STU

Vedie úspešné tímy STU pracujúce na medzinárodných vedeckých grantových projektoch, z ktorých sú dva v rámci programu Horizon 2020. Je expertom pre tvorbu Stratégie regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR, Stratégie pre konverziu regiónu Horná Nitra. Zastupuje STU v Slovak Smart City Cluster, kde je aj predsedom predstavenstva. Pôsobí tiež ako člen poradných zborov viacerých ministerstiev, domácich aj zahraničných inštitúcií.


    


    

Po tejto oficiálnej časti nasledoval očakávaný koncert. Ten bol naozaj pestrý a rôznorodý, na svoje si prišli milovníci klasiky, modernejších štýlov či folklóru. Ľudové piesne z rôznych kútov našej krajiny sa prelínali s Georgom Friedrichom Händelom, Šumiackymi spevmi, odobierkou, suitami či časťou Cavalleria rusticana. Ťažko sa bolo zhodnúť na tom, čo bolo najkrajšie, publikum si užívalo celé podujatie vo všetkých jeho častiach. Oceneným osobnostiam srdečne blahoželáme.

Text: Katarína Macková
Foto: Matej Kováč