Prejsť na obsah
Verejnosť

Prestížne ocenenie  DS Label si dnes prevzal rektor STU Robert Redhammer. V rámci konferencie Nové možnosti spolupráce výsokých škôl s partnerskými krajinami v programe Erasmus+  mu ho v Austria Trend Hotel odovzdal Peter Plavčan z MŠVVaŠ SR.


Ocenenie DS label udeľuje Európska komisia raz ročne európskym univerzitám, ktoré uspeli v posúdzovaní nimi vydávaných dodatkov k diplomom. Tento rok DS label získali štyri slovenské vysoké školy, vrátane Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Dodatky k diplomu na univerzitách s DS label musia spĺňať presné štandardy dané Európskou komisiou. DS, teda Doplnok k diplomu v podobe, akú vyžaduje Európska komisia, vydáva Slovenská technická univerzita v Bratislave bezplatne všetkým absolventom bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov.  


Presne pred rokom prevzal rektor v mene STU od Európskej komisie aj ocenenie ECTS Label.


„Veľmi ma potešilo, keď sa Slovenskej technickej univerzite na prvý raz podarilo získať ocenenie ECTS Label a teraz ma teší,  že sa k nemu pridal aj DS Label. Potvrdzuje to, že náš systém štúdia je porovnateľný v rámci Európy a transparentný. Študenti - naši aj zahraniční, vďaka ECTS ľahko získajú prehľad o tom, čo môžu u nás študovať, ktoré predmety v ktorom semestri. A vďaka DS Label ľahšie v zahraničí preukážu svoju kvalifikáciu a vzdelanie. Uľahčujeme domácim aj zahraničným študentom medzinárodnú mobilitu,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.


DS Label je príloha  k diplomu v anglickom jazyku, ktorá musí spĺňať štandard stanovený Európskou komisiou. Musí poskytovať transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).


ECTS Label (European Credit Transfer System - Európsky systém transféru kreditov) je zase prestížnym  potvrdením, že všetky študijne programy na univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom.
Domáci aj zahraniční študenti tak majú ľahšiu situáciu, ak sa chcú pohybovať v európskom vzdelávacom a pracovnom priestore. Vďaka ECTS ľahko zistia, ktoré štúdium im uznajú aj v zahraničí a vďaka DS ľahšie preukážu svoje znalosti.

DS label

preberanie DS label

ds label

ds label