Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Oliver Moravčík dnes poveril s účinnosťou od 10. septembra Rastislava Igliara funkciou kvestora a profesora Štefana Stanka riadením Centra výpočtovej techniky STU a Centra akademického športu STU.

Rastislav Igliar je poverený funkciou kvestora do vymenovania kvestora na základe úspešného výberového konania, najviac na obdobie šiestich mesiacov.

Doposiaľ pôsobil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ako riaditeľ projektového strediska, kde zodpovedal za projekty v rámci STU a za Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). 

V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Má vyše osemnásťročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov a programov financovaných predovšetkým z Európskej únie. Jeho profesionálne skúsenosti pokrývajú začatie projektov, nezávislé medzinárodné hodnotenia, procesy verejného obstarávania, implementáciu projektov a programu, monitorovanie a úspešné ukončovanie projektov.

Pôsobil ako zástupca Riadiaceho orgánu programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ 2007-2013 (100 mil. EUR), vyjednávača s EÚ v súvislosti s prijatím Partnerskej Dohody na roky 2014-2020 alebo ako programový manažér pre prioritnú os na podporu riadenia rizík , núdzový manažment a odolnosť voči mimoriadnym udalostiam postihnutým zmenou klímy (OP Kvalita životného prostredia 2014-2020, 360 mil. EUR). Od roku 2013 inicioval a riadil investičný projekt „Aktívna ochrana pred povodňami“ v hodnote 160 mil. EUR. Po úspešnom období podpory dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov od roku 2017 pôsobil ako generálny riaditeľ zodpovedný za Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (program v objeme 2,2 mld. EUR) a jeho portfólio pokrývalo aj aktivity v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré súviseli so vzdelávaním (460 mil. EUR).

Je aktívnym členom v rámci IPMA Slovakia, členom výboru Spoločnosti pre projektové riadenie, spolu zakladal Project Management Institute - PMI Slovakia Chapter a je držiteľom certifikátu PRINCE 2.  Štúdium absolvoval na Fakulte Managementu Univerzity Komenského, Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a pokračuje vo svojich štúdiách. Aktuálne je zapísaný aj na Massachusetts Institute of Technology, kde sa venuje riadeniu inovácií (MIT Bootcamp Innovation Leadership).

Prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. dostal poverenie riadiť Centrum výpočtovej techniky STU a Centrum akademického športu STU na obdobie do konca roka 2021.

Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave v ŠO Automatizované systémy riadenia (1986) sa a podieľal na riešení výskumu a zavádzal IT systémy v rámci odboru ZDI. V roku 1996 obhájil titul CSc. V roku 2010 bol habilitovaný v odbore Vodné hospodárstvo. V roku 2017 bol menovaný za profesora v odbore Vodné stavby. V rokoch 2015-2019 zastával funkciu prorektora pre vzdelávanie, do roku 2016 aj funkciu prorektora pre zahraničie. Od roku 2019 bol podpredsedom Akademického senátu STU a členom predsedníctva RVŠ SR, predtým od r. 2016 vykonával bol predsedom RVV RVŠ. V oblasti výskumu a pedagogiky sa venuje zdravotnému inžinierstvu, vodnému hospodárstvu, vodným stavbám, urbanizovanej hydrológii, systémovému inžinierstvu, matematickému modelovaniu, softvérovým návrhom v orientácií na odvodňovanie miest a obcí. Je garantom predmetov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelania a vo viacerých študijných programoch - Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Civil Engineering a garantom bakalárskeho ŠP vyučovaného v anglickom jazyku Civil Engineering. Je členom odborovej komisie 5.1.6. Vodné stavby - študijný program Vodohospodárske inžinierstvo. Počas pôsobenia na fakulte sa podieľal na riešení desiatok aplikačných projektov, kde okrem iného posudzoval, navrhoval a implementoval systémy hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou pre obce a mestá a pre diaľničné úseky SR. Je autorom viacerých komplexných softvérových systémov. Absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty (napr. Dánsko, Taliansko, Kanada), prednášal aj v krajinách strednej Ázie, na univerzitách v Arménsku, v Ruskej federácii, Balkánskych krajinách a ďalších.

Bol a je zodpovedným riešiteľom projektov APVV, viacerých projektov VEGA, spoluriešiteľ UVP. Zodpovedným riešiteľom Erasmus+, SAIA, KEGA, TEMPUS a dalšie. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, skrípt a desiatok domácich a zahraničných publikácií.

Mimo univerzity sa angažuje vo významných odborných pozíciách pre oblasti vzdelávania a vodného hospodárstva, je etablovaný na ústredných orgánoch štátnej správy a v odborných inštitúciách a organizáciách v rôznych pozíciách.