Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 5. - 9. júna  2017 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  uskutočnilo medzinárodné podujatie „International Erasmus+ Staff Week“, organizované Útvarom medzinárodných vzťahov (ÚMV) STU. Cieľovou skupinou    medzinárodného  vzdelávacieho  podujatia/odborného školenia   boli zamestnanci útvarov medzinárodnej spolupráce univerzít krajín zapojených do programu Erasmus+.

Na medzinárodnom podujatí sa zúčastnilo  celkovo 24 účastníkov z 11 krajín Európy (Chorvátsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko, Maďarsko, Grécko, Estónsko, Turecko) a  2 partnerských krajín programu Erasmus+ (Kazachstan a Sri Lanka), partneri projektu Erasmus+  International  Credit Mobility.

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity  bola výmena informácií a príkladov dobrej praxe v oblasti medzinárodných vzťahov a internacionalizácie jednotlivých univerzít, ktoré  účastníci  podujatia budú implementovať  vo svojich domovských inštitúciách.  

Podujatie  bolo otvorené úvodným príhovorom vedúcej Útvaru medzinárodných vzťahov STU, Mgr. R. Mezeiovej. Účastníkov  podujatia na pôde STU privítal  prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Š. Stanko, PhD., ktorý v úvodnej  časti  oficiálneho programu prezentoval  Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, jej históriu, možnosti štúdia na jej jednotlivých fakultách ako aj zapojenie univerzity do medzinárodnej spolupráce.  

V rámci oficiálnej časti podujatia   zástupca  Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu  SR, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania Ing. Andrej Piovarči, PhD. prezentoval stratégiu  internacionalizácie v podmienkach vysokoškolského vzdelávania na území SR. V záverečnej   oficiálnej časti p. Mgr. Katarína  Šmálová  zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu  účastníkom medzinárodného podujatia  poskytla informácie o účasti Slovenskej republiky v programe Erasmus+  a tiež o aktivitách pri príležitosti  30.výročia programu Erasmus+ . Po prezentáciách Erasmus+ inštitucionálny koordinátor, Ing. I. Prelovský, PhD., oboznámil účastníkov s detailným programom International Erasmus+ Staff Weeku a pozval všetkých zúčastnených na slávnostnú večeru, ktorá sa uskutočnila na Bratislavskom hrade na pozvanie organizátora medzinárodného podujatia .

V rámci podujatia sa  konala neformálna prezentácia typických gastronomických špecialít  tzv. „International breakfast“, ktoré boli prinesené jednotlivými účastníkmi medzinárodného  stretnutia.

Po tejto neformálnej časti jednotliví zástupcovia zahraničných oddelení univerzít prezentovali materské univerzity a ich medzinárodné aktivity, štipendijné a mobilitné možnosti a projektové aktivity. Hlavným cieľom  bola prezentácia  procesu stratégie  internacionalizácie a mobilitných možností v rámci programu Erasmus+ na jednotlivých univerzitách účastníkov  medzinárodného Erasmus+ podujatia .

Odborná  časť podujatia bola  realizovaná v rámci dvoch workshopov. Prvý z workshopov bol  zameraný na výmenu informáciu a skúsenosti  týkajúcich zvýšenia informovanosti záujemcov - študentov a zamestnancov univerzít o mobilitný program Erasmus+ a na možnosti a formy propagačných aktivít jednotlivých partnerských univerzít.  Úvodná prezentácia Ing. P. Krajňákovej bola zameraná na promo  Erasmus + aktivity realizované na pôde STU, potom boli účastníci rozdelení do 5 skupín. Každá pracovná skupina bola zameraná na inú Erasmus+ cieľovú skupinu. Úlohou každej pracovnej skupiny bolo vypracovanie  propagačného materiálu  s cieľom zvýšiť záujem a motiváciu  cieľovej skupiny o Erasmus+ mobilitu. Následne jednotlivé skupiny  výsledky  spoločnej práce odprezentovali ostatným účastníkom workshopu. V poradí  druhý  workshop pod vedením Ing. I. Kimákovej bol  zameraný na tzv. „nový typ mobility v rámci  - Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, krajinami mimo Európskej únie – KA107 Erasmus+ International Credit Mobility. Cieľom tohto workshopu bola  výmena  príkladov dobrej praxe a  skúsenosti   z Erasmus+ mobilít s partnerskými inštitúciami krajín mimo Európskej únie. Výsledky pracovných skupín workshopu boli  zhrnuté do SWOT analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb nového typu Erasmus+ mobilitného projektu.

Počas návštevy Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave účastníkov privítal prof. Ing. Milan Marônek, CSc., prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy. Zahraničným účastníkom Erasmus+ weeku boli prezentované základné informácie o fakulte, štúdiu  a jej medzinárodných aktivitách a tiež  mali možnosť prezrieť si priestory  Univerzitného vedeckého parku.

Aktivity  zamerané na  zahraničných študentov prichádzajúcich na STU stráviť Erasmus+ mobilitu boli prezentované zástupcami  ESN STUBA.  Informácie a skúsenosti z Erasmus+ mobility za účelom štúdia  boli poskytnuté incoming a outgoing Erasmus + študentmi.     

Na záver medzinárodného Erasmus + podujatia  sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov o účasti, ktoré boli  účastníkom odovzdávané inštitucionálnym koordinátorom - Ing. I. Prelovským, PhD. a vedúcou útvaru medzinárodných vzťahov Mgr. R. Mezeiovou. Organizátori medzinárodného podujatia poďakovali  všetkým zahraničným účastníkom za cennú výmenu informácií a príkladov dobrej praxe v oblasti medzinárodných vzťahov, internacionalizácie jednotlivých univerzít a organizácii Erasmus+ mobilít. 

Počas konania  medzinárodného odborného školenia boli účastníci zapojení do neformálnych vzdelávacích aktivít zameraných na medzikultúrne a jazykové vzdelávanie. Zábavným rýchlo-kurzom slovenského jazyka pod vedením Ing. I. Kimákovej, boli účastníci  oboznámení s kultúrnymi aspektmi a tradíciami a základnými frázami, ktoré môžu byť nimi využité  počas pobytu na Slovensku. Zábavný kvíz o Slovensku bol nástrojom na overenie znalostí a informácií účastníkov, ktoré získali počas týždňa Erasmus+ medzinárodného podujatia. Vecné odmeny – knihy o Slovensku  boli odovzdané trom  zahraničným účastníkom, ktoré v rámci hodnotenia dosiahli najvyšší  počet bodov  s uplatnením časového kritériá.

V rámci voľno časových aktivít medzinárodného  podujatia  pracovníci Útvaru medzinárodných  vzťahov STU v Bratislave zorganizovali pre účastníkov  prehliadku hlavného mesta - Bratislava, prehliadku „malého Ríma“ – Trnava a výlet loďou po Dunaji smerom na Devín, kde si mali možnosť prehliadnuť zrúcaninu hradu Devín  a oboznámiť sa s jej históriou a taktiež si pozrieť unikátny sútok riek Dunaja a Moravy .

Pracovníci Útvaru medzinárodných vzťahov STU v Bratislave pre účastníkov pripravili vzor  hodnotiaceho dotazníka  zameraného na hodnotenie kvality odborných  a voľno-časových aktivít medzinárodného podujatia. Účastníci Erasmus+ staff  weeku vysoko hodnotili obsahové zameranie tohto 5 dňového podujatia a tak isto  ocenili aj výborné organizačné zabezpečenie a koordináciu všetkých sprievodných aktivít. ÚMV STU určite plánuje do budúcna  zorganizovať obdobné  podujatie, pretože je to obrovská príležitosť otvoriť Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave medzinárodnému prostrediu v súlade s jej rozvojom stratégie internacionalizácie.   

P. Krajňáková
R. Mezeiová
I. Prelovský