Prejsť na obsah
Verejnosť

Prvý info deň k výzvam Horizontu 2020 sa bude konať dňa 21. 11. 2013 v aule STU na Mýtnej ul.

 

PROGRAM

8:30 Registrácia
9:00 Otvorenie - prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU

9:20 Horizont 2020 - nový rámcový program pre výskum a inovácie - Daniel Straka
9:40 Science with and for society, Spreading excellence and widening participation – Veda so spoločnosťou a v spoločnosti, Rozširovanie excelentnosti a účasti - Daniel Straka

1. pilier: Excellent Science – Excelentná veda

10:00 European Research Council – Výskum na hraniciach poznania - Eva Majková
10:20 Future and Emerging Technologies – Budúce a vznikajúce technológie - kolaboratívny výskum pre nové oblasti inovácií - Eva Majková
10:40 Marie Skłodowska-Curie actions – Príležitosť pre odbornú prípravu a rozvoj kariéry - Peter Kopkáš
11:00 Research infrastructures – Prístup do prvotriednych výskumných zariadení - Anton Lavrin

11:20 Prestávka

2. pilier: Industrial Leadership – Vedúce postavenie priemyslu

11:40 Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced manufacturing and processing – Nanotechnológie, inovatívne materiály, biotechnológia, vyspelá výroba a spracovanie - Peter Lobotka
12:00 Space - Vesmír - Juraj Lapin
12:20 Information and Communication Technologies – Informačné a komunikačné technológie - Mária Búciová
12:40 SMEs and Access to risk Finance – Malé a stredné podniky a prístup k rizikovému financovaniu - Ivan Filus

13:00 Prestávka na obed

3. pilier: Societal Challenges – Spoločenské výzvy

13:40 Secure societies – Bezpečné spoločnosti – Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej obyvateľov - Štefan Luby
14:00 Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bio-economy – Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, výskum mora a bioekonomika - Štefan Mihina
14:20 Climate action, resource efficiency and raw materials – Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny - Zita Izakovičová
14:40 Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective societies - Daniel Straka
15:00 Horizont 2020 - V čom bude iný (Finančný manažment a právne aspekty) - Peter Beňo

Euratom

15:20 Fusion - Fúzia - Jozef Pitel
15:40 Fission - Štiepenie - Ján Bahna

16:00 Ukončenie

 

Registrácia: http://www.7rp.sk/informacne-dni/informacny-den-horizont-2020-bratislava.html

Prvé výzvy nového rámcového programu Horizont 2020 budú publikované už čoskoro - 11. 12. 2013.