Prejsť na obsah
Verejnosť

Začiatkom roku bol Slovenským plynárenským priemyslom založený neinvestičný fond na podporu aktivít na úsporu energií a zlepšenie kvality životného prostredia v súlade s Akčným plánom energetickej efektívnosti SR na roky 2008 - 2010, EkoFond, n.f.

Hlavnou formou podpory sú programy a granty, pričom na rok 2008 sú schválené štyri programy zamerané na podporu kogenerácie a trigenenerácie na báze zemného plynu, zlepšenie energetickej hodpodárnosti budov, zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu a podporu rozvoja využitia aleternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave.

Program "Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu" sa sústreďuje hlavne na aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu, ale zároveň podporí aj realizáciu pilotných projektov zameraných na koexistenciu a netradičné inovatívne spojenie zemného plynu s rôznymi druhmi energií (napr. zemný plyn a solárna energia, zemný plyn a tepelné čerpadlo a pod.).

Viac informácií nájdete na stránke www.ekofond.sk .