Prejsť na obsah
Verejnosť

Na základe Príkazu rektora č. 1/2009 k podávaniu projektov v rámci výzvy Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií je potrebné podávať projektové zámery do 16. 2. 2009 na útvar pre vedu a výskum R STU.

Ide o výzvu na predkladanie projektov v rámci výziev štrukturálnych fondov vyhlasovaných Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len ASFEU) ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SORO) pre Operačný program Výskum a vývoj:

 1. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPVaV-2008/2.2/01-SORO: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, vyhlásená dňa 28. 11. 2008,
 2. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPVaV-2008/4.2/01-SORO: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, vyhlásená dňa 28. 11. 2008.

Pracoviská a jednotlivci z STU, ktorí majú záujem vypracovať, predložiť a realizovať projekt predmetných výziev, musia predložiť projektový zámer na útvar vedy a výskumu rektorátu STU najneskôr do 16. 2. 2009. V projektovom zámere pracoviská, resp. jednotlivci uvedú najmä:

 1.  
  1. identifikáciu projektu, výzvy a cieľov pripravovaného projektu,
  2. rozsah podporných dokumentov nevyhnutných pre podanie žiadosti,
  3. identifikáciu svojho pracoviska a kontaktnú osobu,
  4. očakávaný prínos pre školu,
  5. spôsob zabezpečenia spolufinancovania a financovania projektu.

Projektový zámer je možné predložiť v samostatnom dokumente nepresahujúcom dve strany A4 alebo formou predvyplnenej žiadosti o NFP.

Príkaz rektora nájdete tu.